โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความสนในแต่ละบุคคล 
  2. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
  3. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานและจัดทำคลังข้อสอบ
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
  5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนซาบซึ้งวัฒนธรรมท้องถิ่นและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
  6. ส่งเสริมคนดี  คนเก่งเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและการยกย่องเป็นแบบอย่าง
  7. จัดวางระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา
  8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการฝึกทักษะอาชีพตามความสนใน 
  9. จัดการส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  พัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
  10. พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวการบริหารในปัจจุบัน
  11. ประสานความร่วมมือชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
  12. เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  13. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้
  14. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:03:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชูศักดิ์ ชะเอมทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเฟื่องฟ้า ดวงอาจ

 • นางจีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,551
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037ุ609974 อีเมล์: bannon02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย โทรศัพท์: 087-1331953 อีเมล์: bannon02@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]