โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ข้อมูล OIT
 • ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลส่วนตัว
  ข้อมูลแผน

   

   

 • ประวัติโรงเรียน
 •                   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 เลขที่ 345 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  บนที่ดินจับจองเดิม จำนวน 30 ไร่  1 งาน 19 ตารางวา  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่  2 งาน 26 ตารางวา  โดยนายถาวร  ยุวรรณะ  อดีตศึกษาธิการอำเภอวัฒนานครในสมัยนั้น  ได้ขออาคารเก่าของตำรวจตระเวนชายแดน  1  หลัง  จากกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน  เขต 1 มาปลูกสร้างอาคารเรียนหลังแรก  และมีข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชน  ที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานมีความรู้  ความสามารถอ่านออก เขียนได้  ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิ่งของ  และวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง  อาคารสมทบอีกคิดเป็นเงินทั้งสิ้น  26,820 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ก่อสร้างอาคารหลังแรกแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม  2510โดยตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านห้วยโจด (ตระเวนชายแดนสำรวยจรูญราษฎร์บำรุง) และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2510   มีครูมาทำการสอน  2  คน คือ

                  1.นายสุเวช  นวลเลิศ   รักษาการแทนครูใหญ่

                  2.นายสุวรรณ  กำแพง  ครูช่วยราชการ

  และมีนักเรียนจำนวน  49 คน

  ปี  พ.ศ. 2514  ทางโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข  จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โครงสร้างเป็นอาคารไม้  ราคา  120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

  ปี พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำฝ้าเพดาน  ประตู หน้าต่าง  อาคารเรียนหลังที่ 1  จำนวน 2 ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  ราคา 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

  ปี  พ.ศ.2523  น.พ.ค.กรป.กลาง  ร่วมกับประชาชน  ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ถัง ปลูกสร้างหน้าอาคารเรียนแบบ ป.1ข  ปัจจุบันชำรุดหมด  ใช้การไม่ได้แล้ว

  ปี พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อสร้างส้วมแบบกรมสามัญขนาด 5 ที่นั่งจำนวน 1 หลัง ราคา  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

  ปี พ.ศ. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/2526 ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  ราคา  280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

  ปี พ.ศ. 2528  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ก่อสร้งถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 (พิเศษ) 1 ชุด 4 ถัง จุน้ำได้ 30 ลูกบาศก์เมตร  ราคา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)ปี พ.ศ.2535 ได้รับบริจาคงบประมาณจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/2529

  จำนวน 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียนพร้อมวัสดุอุปกรณ์  เช่น โต๊ะ-เก้าอี้ครู จำนวน 8 ชุด นักเรียน 120 ชุด กระดานดำ 8 ชุด ป้ายนิเทศ 8 ชุด และไฟฟ้าภายในอาคารเรียนทุกห้อง ในราคา  2,000,000บาท(สองล้านบาทถ้วน) พร้อมมอบเงินเพื่อใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๘๓  อีกจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ดำเนินการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2535 มีนายบรรจง  กัณตวิรุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายวิมล  ยิ้มละมัย  ผู้แทนหนังสือไทยรัฐโดยนายเปรียญ  แสวงคิด  อาจารย์ใหญ่เป็นผู้-ประสานงาน  ก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ และได้ประกอบพิธีส่งมอบให้แก่ทางราชการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2536  โดยนายสุธรรม  ปั้นประเสริฐ  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ

  ปี พ.ศ. 2537  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   ก่อสร้างส้วม แบบ

  สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง  พร้อมปัสสาวะชาย 1 ที่ เป็นอาคารคอนกรีต จำนวน 1 หลัง ราคา 90,000 บาท

  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มสร้างวันที่ 10 เมษายน  2537 แล้วเสร็จวันที่ 6 พฤษภาคม 2537

  ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษาพุทธศักราช 2560 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2551 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 190 คน แยกเป็น นักเรียนชาย 100 คน  นักเรียนหญิง 90 คน  ครูและบุคลกรทางการศึกษา 15 คน นักการภารโรง  1  คน  นายพัชรพงษ์ สุขแสวง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

  1. นายสุเวช   นวลเลิศ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม  2501  ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2507
  2.นายไพบูลย์   อ้อนคำภา  ตั้งแต่  5 กุมภาพันธ์   2507   ถึงวันที่   23  กันยายน  2513  

  3.นายสถิตย์  สัณห์สถิตย์   ตั้งแต่  24  กันยายน  2513   ถึงวันที่  10  พฤษภาคม  2519

  4.นายจันทร์  สร้อยคำ  ตั้งแต่วันที่  11  พฤษภาคม  2519  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2522

  5.นายเปรียญ  แสวงคิด  ตั้งแต่วันที่ 11  สิงหาคม  2522  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2542

  6.นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์   ตั้งแต่วันที่  25  พฤศจิกายน  2542  ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552

  7.นางนฤมล  มุลา  ตั้งแต่วันที่  8  กุมภาพันธ์  2553  ถึง 30 กันยายน 2559

  8.นางสมสมัย กันสการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ถึง 29 พฤศจิกายน 2562

  9.นายพัชรพงษ์ สุขแสวง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง ปัจจุบัน       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 07:07:06 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262877 อีเมล์: thairath83@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภัตรา หารกิจ โทรศัพท์: 0959634891 อีเมล์: thairath83@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]