โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชนพัฒนาแหล่งบริการทางวิชาการ  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  รักท้องถิ่น ชุมชน ภูมิใจในความเป็นไทย ใช้ชีวิตพอเพียง มีความรู้ตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล

  เป้าประสงค์

               เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตสมบูรณ์ มีความรู้ตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมสมัย กันสการ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิตย์ คงหมุน

 • นางสุกัญญา เดชอนันทวิทยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262877 อีเมล์: thairath83@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชฎาพร สายจันทร์ โทรศัพท์: 0819992581 อีเมล์: thairath83@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]