โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ข้อมูล OIT
 • ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลส่วนตัว
  ข้อมูลแผน

   

   

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชนพัฒนาแหล่งบริการทางวิชาการ  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  รักท้องถิ่น ชุมชน ภูมิใจในความเป็นไทย ใช้ชีวิตพอเพียง มีความรู้ตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล

  เป้าประสงค์

               เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตสมบูรณ์ มีความรู้ตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 07:07:06 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262877 อีเมล์: thairath83@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภัตรา หารกิจ โทรศัพท์: 0959634891 อีเมล์: thairath83@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]