• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

                      โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลวัฒนานคร 3 (บ้านบ่อนางชิง)”  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2482   มีนายสำลี   โนนใหญ่  เป็นครูใหญ่คนแรก  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 ทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ

   เปิดเรียนครั้งแรก อาศัยบ้านเรือนราษฎรเป็นที่เรียนชั่วคราว  ต่อมาเมื่อนายคำตัน  พลทุม  บรรจุเป็นครูใหญ่  ได้ริเริ่มปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  และใช้เป็นสถานที่เรียนจนอาคารชำรุดทรุดโทรมจึงได้ย้ายไปใช้ศาลาการเปรียญวัดบ่อนางชิง    จนถึง พ.ศ.2512

  พ.ศ. 2512  - สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก  แบบ 008(พื้นติดดิน) โดย พันโทอัมพร แก้วกำพล ผบ.หน่วยทหาร

                      ช่าง นพค.กรป.กลาง ที่ 12 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  5 ห้องเรียน งบประมาณ 400,000 บาท

                     - พร้อมกับส้วม 6 ที่  งบประมาณ  25,000  บาท

                     - ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ

                        40,000   บาท

  พ.ศ.2523   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญฯ  1 หลัง งบประมาณ 60,000  บาท

  พ.ศ. 2529   สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ สปช.102/26  เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว 3 ห้องเรียน  ด้วย

                     งบประมาณของทางราชการ งบประมาณ 420,000  บาท

  พ.ศ.2531   ร่วมกับหน่วยทหารช่าง กกล.บูรพา และประชาชนรื้อศาลาประชาคม ซึ่งอยู่ในเขตวัด มาสร้างเป็น

                     โรงอาหารชั่วคราวในโรงเรียน

  พ.ศ.2532   -ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 302/26  1 หลัง  ส้วม 10 ที่ แบบ สปช

                       602/26  1 หลัง  งบประมาณ  333,600  บาท

                     - ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 602/26 ขนาด 10 ที่   1 หลัง งบประมาณ 125,000  บาท

  พ.ศ.2534    กรมประมงทำการขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 20Í40 ม.   1 บ่อ งบประมาณ 100,000  บาท

  พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่

                   ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  พ.ศ. 2536   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สปช.105/29  เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น

                    ขนาด 4 ห้องเรียน และต่อเติมชั้นล่างภายหลัง รวม 8 ห้องเรียน งบประมาณ 2,081,000  บาท

  พ.ศ.2537  - ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช 301/26  1 หลัง งบประมาณ 276,000 บาท   

                     - ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 1 สนาม งบประมาณ 100,000  บาท

                     - ขุดบ่อเลี้ยงปลาแบบของ สปช. ขนาด 10 x 20 เมตร  1บ่อ งบประมาณ 60,000 บาท

  พ.ศ. 2538  - เปลี่ยนชั้นเด็กเล็ก เป็นอนุบาลปีที่ 2  และเริ่มรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

                  - ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  งบประมาณ  128,000  บาท

  พ.ศ.2542   ก่อสร้างบ้านพักครู แบบเรือนแถว 4 คูหา งบประมาณ 250,000  บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทาง

                   ราชการ

  พ.ศ.2547  เริ่มก่อสร้างห้องสมุด 1 หลัง แล้วเสร็จปี 2552  งบประมาณ  300,000  บาท โดยไม่ใช้งบประมาณ

                 ของทางราชการ

  พ.ศ.2554  ก่อสร้างโรงอาหาร  1  หลัง งบประมาณ 250,000  บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

                  

  ปีการศึกษา  2553  ทางโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  พร้อมประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2  พร้อมมีการเผยแพร่ 

  เสนอสู่ชุมชนและบุคคลทั่วไป(จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม  ดนตรี วิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  9-11  ธันวาคม  2552  ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

  พ.ศ.  2555   ได้ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน สปช 105/29  งบประมาณ 89,500  บาท

  พ.ศ. 2556      ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 206  คน  มีครูที่ทำการสอนในโรงเรียน 14 คน  ปัจจุบันมี  นายเรืองเดช   พนมกิจ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-15 14:36:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกฤษณะ โพธิ์ร่มเย็น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธัญลักษณ์ ทองนำ

 • นางสุปราณี กิจสาลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,549
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260285 อีเมล์: banbonangching@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชัย เกศสุวรรณ โทรศัพท์: 0917910891 อีเมล์: hukyhuky555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]