• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  2.   จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

                  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย และมีความภูมิใจในท้องถิ่น

                  4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติด ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

                  5.  จัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                  6.  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  7.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ สามารถในการปฏิบัติหน้าที่

  8.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าหมาย

                1.      ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม      มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์   ประหยัด  อดออม  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

                2.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                3.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้     และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                4.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ    มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

                5.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                6.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                7.      ผู้เรียนร้อยละ90 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
                8.      ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-15 14:36:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกฤษณะ โพธิ์ร่มเย็น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุปราณี กิจสาลี

 • นายเอกลักษณ์ เจริญดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,550
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260285 อีเมล์: banbonangching@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชัย เกศสุวรรณ โทรศัพท์: 0917910891 อีเมล์: hukyhuky555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]