• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายจิตรกร บุญไธสง                            ประธานกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงศิวนาถ ไชยวงศ์                            รองประธานกรรมการนักเรียน

  3. เด็กชายพลพล แดงตะขบ                           กรรมการ

  4. เด็กหญิงนลิน ทาโบราณ                            กรรมการ

  5. เด็กหญิงสุธินี นอกสูงเนิน                           กรรมการ

  6. เด็กหญิงปารีย์ โสมคำ                               กรรมการ

  7. เด็กหญิงเพ็ญนภา รักษาพล                        กรรมการ

  8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อ้นพา                              กรรมการ

  9. เด็กหญิงสุนันทา พรมสร                            กรรมการ

  10. เด็กหญิงปอยทิพย์ ดวงตะขบ                  กรรมการ

  11. เด็กหญิงอลิสา บัวพันธ์                            กรรมการ

  12. เด็กหญิงมณีวรรณ ประพฤติธรรม             กรรมการ

  13. เด็กหญิงณัฐฐธิดา นิ่มนวล                         กรรมการ

  14. เด็กหญิงดวงกมล เชยสมบัติ                       กรรมการ

  15. เด็กหญิงสุดาพร ทองสำโรง                        กรรมการ

  16. เด็กหญิงกาญจนา บุตรเคน                        กรรมการ

  17. เด็กหญิงจริยา เพ็งสูงเนิน                          กรรมการ

  18. เด็กหญิงวาสิตา ละดา                              กรรมการ

  19. เด็กหญิงสะอาด กัดศรี                              กรรมการ

  20. เด็กชายเจษฎา คำบู่                               กรรมการ

  21. เด็กชายสราวุฒิ แท่นศร                           กรรมการ

  22. เด็กชายณัฐกิตติ์ แก้วประสิทธิ์                     กรรมการ

  23. เด็กชายพงศ์ธร หาญประโคน                     กรรมการ

  24. เด็กชายปิยวัฒน์ สะโน                             กรรมการ

  25. เด็กชายกิตติภณ อินทร์สาท                       กรรมการ

  26. เด็กชายเมธาสิทธิ์ รินนางรอง                     กรรมการ

  27. เด็กชายนิรุตม์ นาคหมวก                          กรรมการ

  28. เด็กชายนฤเมศร์ สันทัด                           กรรมการ

  29. เด็กชายบูรพา   ประภา                           กรรมการ

  30. เด็กชายพีรภัทร ลืมขำ                             กรรมการ

  31. เด็กชายมารุต ราชประโคน                        กรรมการ

  32. เด็กชายนาคินทร์ ภิญโญยาง                      กรรมการ

  33. เด็กหญิงวัทยา เจริญผล                           กรรมการ

  34. เด็กหญิงพัสวี นิรันดร                              กรรมการ

  35. เด็กหญิงปัทมาพร คำปลิว                         กรรมการ

  36. เด็กหญิงจีรนันท์ อินทร์พันธ์                      กรรมการ

  37. เด็กหญิงอาทิตยา แป้งผง                          กรรมการ

  38. เด็กหญิงวนกชนัน อ่องลา                         กรรมการ

  39. เด็กชายธนากร ศิริเวชวณิชย์                      กรรมการ

  40. เด็กชายธนภัทร บัวอ่อน                           กรรมการ

  41. เด็กชายปรเมศวร์ มูลครบุรี                        กรรมการ

  42. เด็กหญิงโยษิตา แดงตะขบ                        กรรมการและเลขนุการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 14:47:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวารินทร์ เสมาล้อม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพัตรา สุจิตต์ธรรมคุณ

 • นางอรพิน คงหมุนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,117
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037544051 อีเมล์: btkschool138@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกนาวิน แดงมาก โทรศัพท์: 0892100585 อีเมล์: btkschool138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]