• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ        
          1. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ

          2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

          3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4. จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกำกับ ติดตาม ประเมินผลทางการศึกษา

          5. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

          6. จัดให้นักเรียนมีการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยี่มาใช้เป็นสื่อในการเสาะแสวงหาความรู้

  เป้าหมายของโรงเรียน

                 1) จัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

                 และฉบับปรับปรุง 2545  ส่งผลให้ผู้เรียน เป็นคนดีคนเก่งสามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                 2) มีหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและสนองความต้องการของท้องถิ่น

                 3) ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยี ที่หลากหลาย

                 4) ผู้บริหาร ครู  องค์กรในชุมชน และชุมชน ฯลฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                 5) โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

                 6) สถานศึกษามีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

  ู้  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 14:47:22 น.

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037544051 อีเมล์: btkschool138@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกนาวิน แดงมาก โทรศัพท์: 0892100585 อีเมล์: btkschool138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]