โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • AMSS++
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

  บนถนนสายเขาฉกรรจ์ – บ้านหนองใหญ่ ห่างจากสี่แยกบ้านคลองมะนาวไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 150 เมตร  ที่ดินของโรงเรียนราษฎรเป็นผู้บริจาคให้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์  มีเนื้อที่  21 ไร่ 1 งาน  อาคารเรียนหลังแรก  ราษฎรหมู่ที่ 7, 9 และ 11 ช่วยกันสร้างให้  เป็นอาคารไม้  ขนาด  7 ×12  เมตร  2  ห้องเรียน  หลังคามุงสังกะสี  พื้นไม้  ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

                 พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณจากทางราชการปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ ป1. ข  ขนาด 4  ห้องเรียน

                 พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ ป1. ก ขนาด  3  ห้องเรียน

                 พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  102/ 2526  ขนาด 3  ห้องเรียน

                ต่อมาโรงเรียนได้ปรับปรุงสนามฟุตบอล  โดยได้รับความร่วมมือจาก  หน. พคท. ที่ 11 แซร์ออ ช่วยสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก  โดยโรงเรียนและประชาชน บริจาคเชื้อเพลิง  และได้งบประมาณจัดสรรลานกีฬาเอนกประสงค์ เมื่อ พ.ศ. 2545

                โรงเรียนบ้านคลองมะนาวเปิดทำการอสอน  ครั้งแรกตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยมีนายประยุทธ ภู่เพชร  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ตลอดมา  จนถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ                   เมื่อเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายวิเชียร  ชำนิ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนนี้และได้รับการปรับปรุงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว  เมื่อวันที่  28  กันยายน  พ.ศ.2543 จนเกษียณอายุราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายไพรัตน์ เพ่งพินิจ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม  พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นอนุบาล  เมื่อปีการศึกษา 2530

  โรงเรียนจัดชั้นเรียนออกเป็น 8 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 14 คน ครูชาย 3 คน ครูสตรี 9 คน ครูที่มีวุฒิปริญญาตรี 12 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-23 19:30:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพรัตน์ เพ่งพินิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประกัน ซิ้มประเสริฐ

 • นางถวิล ธรรมวงษา

 • การปฏิบัติงาน
  • คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
  • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • e-service
 • แผนการใช้จ่างงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การประเมินคววามเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,780
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550058 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประกัน ซิ้มประเสริฐ โทรศัพท์: 0924911588 อีเมล์: keszeed@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]