โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 25ุ60

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน

  1. นางสาวปรานี  ศรีพิศ                                         ฝ่ายห้องสมุด

  2. นางจันทรา  กองทอง                                          ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  3. นางสมศรี  จันทร์ปนะโคน                                    ฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์

  4. นางรุ่งอรุณ  ไชนเรศ                                            ฝ่ายโภชนาการ

  5. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย                                 ฝ่ายบริการ

  6. นายบุญไชย  ด่านจิตร์ตรง                                    ฝ่ายรักษาความสะอาด

  7. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์                           ฝ่ายกิจกรรม

  8. นายเดชศรี  หันทยุง                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  9. นางเสาวคนธ์  พลภูเขียว                                      ฝ่ายพยาบาล

  10. นายจรัญ  เกิดผล ,  นางชยาภรณ์  พิมพอสาร       ที่ปรึกษาสภานักเรียน

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. เด็กชายปัญญา  ขุนหาญ                                     ประธานกรรมการ

  2. เด็กชายเขตร์แดน  คงประเสริฐ                            รองประธานกรรมการ

  3. เด็กหญิงรัตนาพร  แคนสี                                     กรรมการฝ่ายห้องสมุด

  4. เด็กชายภานุพงษ์  ขลากระโทก                            กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  5. เด็กหญิงพรพิมล  อินทนา                                    กรรมการฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์

  6. เด็กหญิงสุภาวดี  เจริญสุข                                    กรรมการฝ่ายโภชนาการ

  7. เด็กหญิงไอรดา  ชูประสิทธิ์                                  กรรมการฝ่ายบริการ

  8. เด็กชายบุญฤิทธิ์  เมินหา                                     กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด

  9. เด็กชายศุภกฤต  ฉ่ำผล                                        กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  10. เด็กหญิงนิภาพร  ชุ่มนวล                                   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  11. เด็กหญิงสาวิณี  สุขคุ้ม                                       กรรมการฝ่ายพยาบาล

  12. เด็กหญิงกชกร  งามโรจน์                                   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:06:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถาพร เจกะพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเอมสิรี สมใจ

 • นางดอกอ้อ พิมพิสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,765
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247349 อีเมล์: obecsk2034@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชศรี หันทยุง โทรศัพท์: 0898332717 อีเมล์: detsri77@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]