โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานชาติ

                  2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                  3.  สร้างสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  เพื่อการเรียนรู้

                  4.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                  5.  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  น่าอยู่น่าเรียน

                  6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

   

  เป้าประสงค์

                  1.  นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                    สูงขึ้น

                  2.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย

                  3.  ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี

                  4.  ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                  5.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่น  สวยงามและปลอดภัย

                  6.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี 

                     ความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:48:04 น.

โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260181 อีเมล์: klongyang_06@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา ขวัญมิ่ง โทรศัพท์: 0830192646 อีเมล์: klongyang_06@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]