• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนเมืองไผ่

  ส่วนที่  1.  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเมืองไผ่

              1.   โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล  ชื่อว่า  โรงเรียนเมืองไผ่  เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2488  โดยนายเชื้อ  จารุจินดา  นายอำเภออรัญประเทศเป็นผู้ทำการเปิด

              2.   ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของรัฐบาล  แบ่งเป็นเงินค่าใช้จ่าย  เงินเดือน  เงินค่าลูกจ้างประจำ  เงินช่วยเหลือบุตร และเงินสวัสดิการอื่น ๆ

              3.   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  โรงเรียนเมืองไผ่จึงได้เริ่มเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เมื่อปีการศึกษา  2515  และถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ในปีการศึกษา  2517  ในปี  พ.ศ.  2521  กระทรวงศึกษาเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็น   6 : 3 : 3  โรงเรียนจึงเปิดทำการสอนถึงเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีพ.ศ.  2528  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กตามโครงการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นที่ใช้ภาษาอื่นมากกว่าภาษาไทย  และได้เปลี่ยนเป็นชั้นอนุบาล  2  ในปีการศึกษา  2538  และเปิดรับชั้นอนุบาล  1  ในปีการศึกษา  2539

              4.   รับนักเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ.  2523  ถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นจะต้องทำหนังสือส่งตัวเด็กขอย้ายมาเข้าเรียนจากโรงเรียนเดิม  หลักฐานแสดงผลการเรียน  พร้อมทั้งเอกสารอื่น ๆ ประจำตัวมาแสดงจึงจะรับมาเข้าเรียนได้

              5.   โรงเรียนนี้มีเดิมเนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  5  ตารางวา  ปี  พ.ศ.  2515  นายพูน  สุดจิตร  ครูใหญ่ได้จัดซื้อเพิ่มอีก  รวมเป็นเนื้อที่  6  ไร่  1  งาน  5  ตารางวา   ปีพ.ศ.  2518  โรงเรียนได้จัดซื้อเพิ่มอีก  3  งาน  รวมเป็นเนื้อที่  7  ไร่  5  ตารางวา

              6.  อาคารเรียน 

                          หลังที่  1  สร้างเมือ  พ.ศ.  2500  โดยทุนสมทบ  3  ห้องเรียน  และต่อเติมอีก  1  ห้องเรียน  เมื่อ  พ.ศ.  2506  และต่อมาได้รับอนุญาตให้รื้อถอนในปี  พ.ศ.  2522  เนื่องจากชำรุดมากไม่สามารถใช้การได้

                          หลังที่  2  สร้างเมือ  พ.ศ.  2516  โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  แบบ  ป. 1 ข  จำนวน  3  ห้องเรียน

                          หลังที่  3  สร้างเมือ  พ.ศ.  2517  โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  แบบ  ป. 1 ข  จำนวน  3  ห้องเรียน

                          หลังที่  4  สร้างเมือ  พ.ศ.  2521  โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  แบบ  ป. 1 ข  จำนวน  4  ห้องเรียน

              7.  บ้านพักครู

                     หลังที่  1  สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2508

                     หลังที่  2  สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2519

                     หลังที่  3  สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2520

   

              8.   ส้วม 

                     หลังที่  1  สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน  5  ที่นั่ง  เมื่อ  ปีพ.ศ.  2518 

                          หลังที่  2  สร้างโดยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แบบ  สปช.601 / 2526  จำนวน  2  ที่นั่ง  งบประมาณ  20,000  บาท  เมื่อปี พ.ศ.  2530

                          หลังที่  3  สร้างโดยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แบบ  สปช.601 / 2526  จำนวน  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  90,000  บาท  เมื่อปี พ.ศ.  2537

              9.   โรงฝึกงาน 

                     สร้างโดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2521

              10.   โรงอาหาร 

                          สร้างโดยวัสดุที่รื้อถอนจากอาคารเรียน  หลังที่  1  โดยราษฎรและคณะครูบริจาคเงินพร้อมแรงงานสมทบ  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2522

              11.  เรือนเพาะชำ

                          สร้างโดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แบบ  พ. 1  งบประมาณ  20,000  บาท  เมื่อปี  พ.ศ.  2532

              12.   ถังเก็บน้ำฝน 

                     แห่งที่  1  สร้างโดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แบบ  พ. ฝ.33 งบประมาณ  43,000  บาท  เมื่อปี  พ.ศ.  2532

                     แห่งที่  2  สร้างโดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แบบ   ฝ.30  พิเศษ  งบประมาณ  40,300  บาท  เมื่อปี  พ.ศ.  2538

              13.   สนามบาสเก็ตบอล

                     แห่งที่  1  สร้างโดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แบบ  กรมสามัญ  งบประมาณ  187,000  บาท  เมื่อปี  พ.ศ.  2543

            14.  อาคารห้องสมุด  สร้างโดยเงินบริจาคจากกองผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองไผ่  250,000  บาท  และผ้าป่าวัดเนินสะอาดสมทบอีกจำนวน  50,000  บาท  รวมงบประมาณ  300,000  บาท  สร้างเมื่อปี 15  กันยายน  พ.ศ.  2543

            15.  อาคารห้องคอมพิวเตอร์  สร้างโดยเงินบริจาคของพนักงานอาสาสมัครเรือกักเก็บน้ำมันดิบเบญจมาศ  สนับสนุนโดยบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิตประเทศไทยจำกัด  เป็นเงิน  350,000 บาท  สร้างเมื่อ  1  ธันวาคม  2555

  ที่ตั้ง

            หมู่ที่  1  ต.เมืองไผ่  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

  ขนาดพื้นที่

              โรงเรียนเมืองไผ่มีพื้นที่ทั้งสิ้น  จำนวน  9  ไร่ 

  การเรียนการสอน

            เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  (  4  ขวบ )  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  คำขวัญโรงเรียน 

            เรียนดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม  นำพัฒนา

  สีประจำโรงเรียน

              เหลือง   เขียว

   

  อักษรย่อของโรงเรียน 

            ม.ผ.

  สัญลักษณ์ของโรงเรียน

   

   

  ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน

  ปราสาทอยู่ตรงกลาง         หมายถึง          ปราสาทเมืองไผ่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองไผ่

  วงอาทิตย์มีลำแสงแผ่กระจายตรงยอดปราสาท  หมายถึง  รัศมีอันกว้างไกล คือความรู้ที่แผ่กระจายโดยไม่มีที่สิ้นสุด

  ใบของต้นไผ่   หมายถึง ความเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหาร

  ต้นไผ่  หมายถึง ต้นไม้ประจำหมู่บ้านซึ่งในอดีตมีอยู่มากมาย

  จำนวนต้นไผ่สามลำ    หมายถึง  หมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี  3  หมู่บ้าน  ได่แก่ หมู่  1  บ้านเมืองไผ่ หมู่  2  บ้านยางเอน  และหมู่  7  บ้านสมประสงค์  ตำบลเมืองไผ่  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

   

  ทำเนียบผู้บริหาร

                     นายประกอบ   บุญอุบล                    พ.ศ.  2488 – 2480

                     นายสุรศักดิ์   ศักดิ์คันธภิญโญ           พ.ศ.  2490 – 2505

                     นายพูน   สุดจิตร                               พ.ศ.  2521 – 2542

                     นายประสงค์   สุวรรณเกษร์               พ.ศ.  2521 – 2542

                     นายประวิทย์   พูลสวัสดิ์                   พ.ศ.  2542 – 2559

                     นางวิจิตรา  คนซื่อ                           4  พฤศจิกายน พ.ศ.2559


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 22:00:42 น.

โรงเรียนเมืองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233778 อีเมล์: muangpaisk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี พันจันทึก โทรศัพท์: 0967460369 อีเมล์: menamarch25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]