• พันธกิจ / เป้าประสงค์
    1. วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร(สาระการเรียนรู้) ความต้องการของท้องถิ่น
    2. จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
    3. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามดำรงรักษาคุณงามความดีของโรงเรียน
    4. จัดการศึกษา  ส่งเสริมความเป็นไทย  อรุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 22:00:42 น.

โรงเรียนเมืองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233778 อีเมล์: muangpaisk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี พันจันทึก โทรศัพท์: 0967460369 อีเมล์: menamarch25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]