โรงเรียนเมืองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร(สาระการเรียนรู้) ความต้องการของท้องถิ่น
  2. จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  3. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามดำรงรักษาคุณงามความดีของโรงเรียน
  4. จัดการศึกษา  ส่งเสริมความเป็นไทย  อรุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:28:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิจิตรา คนซื่อ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอัญชลี พันจันทึก

 • นางจิราพร นิ่มเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,747
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233778 อีเมล์: muangpaisk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี พันจันทึก โทรศัพท์: 0967460369 อีเมล์: menamarch25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]