• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อสภานักเรียน

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กหญิงศริยฉัตร  ยืนนาน

  ประธานนักเรียน

  2

  เด็กชายตะวันชนก  บุษบงค์

  รองประธานนักเรียน

  3

  เด็กหญิงปณิตา  สุขแสวง

  ฝ่ายวิชาการ

  4

  เด็กหญิงสุดารัตน์  ผาเจริญ

  ฝ่ายเหรัญญิก

  5

  เด็กชายรัฐภูมิ  ชาญประไพร

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6

  เด็กหญิงวลีญาดา  วงษ์สุวรรณ

  ฝ่ายอาคารสถานที่

  7

  เด็กชายอนุรัตน์  แดงวัฒน์

  ฝ่ายปกครอง

  8

  เด็กหญิงวรรณภรณ์  สมวาที

  ฝ่ายปฏิคม

  9

  เด็กชายชโนทัย  อุดง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  10

  เด็กหญิงณัฐมน  มั่นยิ้ม

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  11

  เด็กหญิงชุติมณฑ์  นุยืนรัมย์

  ฝ่ายวัฒนธรรม

  12

  เด็กชายชนินทร์  กุหลาบเพ็ชร

  ฝ่ายอนามัย

  13

  เด็กหญิงสุธาสินี  ลาดแหลา

  ฝ่ายเลขานุการ

  14

  เด็กหญิงนิราวรรณ ราชภักดี

  ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ

  15

  เด็กชายสิทธิโชค สุ่ยหนองไผ่

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  16

  เด็กชายลัทธพล  เพชรสันทัด

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  17

  เด็กชายอำนาจ อยู่แก้ว

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  18

  เด็กหญิงกรภัทร ภูเดช

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  19

  เด็กชายวัชระ ศรีสรณ์

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  20

  เด็กชายวันดี ลี

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  21

  เด็กชายชัยวัฒน์ ปุลาโน

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  22

  เด็กชายอานุภาพ อาจสาแทน

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  23

  เด็กชายพรพล อนุสรประชา

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  24

  เด็กหญิงไปรยา สิมศิริวัฒน์

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  25

  เด็กหญิงปาริตา โคตรประทุม

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  26

  เด็กหญิงศิริปัญญา โคตรประทุม

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  27

  เด็กหญิงภาวินี รูปสมวงศ์

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  28

  เด็กหญิงกังษฎา คำสนิท

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  29

  ว่าที่ ร.ต.เขมวัฒน์   ดวงจิตร

  ครูที่ปรึกษา

  30

  นายอโณทัย เที่ยงธรรม

  ครูที่ปรึกษา

  31

  นายจักรกฤษ  หอมไกล

  ครูที่ปรึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-21 08:54:42 น.

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561903 อีเมล์: klongsibsam@sk1edu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิไล คู่แก้ว โทรศัพท์: 0872577562 อีเมล์: wilaikra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]