• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อสภานักเรียน

  1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชำนาญนา

  2. เด็กชายนที  ด้วงน้อย

  3. เด็กหญิงภัทรนันท์  มุ้งบัง

  4. เด็กหญิงวัชรี  พรหมมา

  5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะคะโต

  6. เด็กชายอดิศร  ชำนาญนา

  7.  เด็กชายศรัณยู  หนูช้างเผือก

  8. เด็กหญิงพุธิตา  ไชยฤทธิ์

  9. เด็กหญิงอ้อมใจ  พิศิลป์

  10. เด็กชายอดิศร  หอมทอง

  11. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กุละสัตย์

  12. เด็กชายไชยวัฒน์  โตแก่น

  13. เด็กชายสุทธญาณ์  กงแก้ว

  14. เด็กชายวรชิต  สาระกิจ

  15. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลำพูน

  16. เด็กหญิงอติพร  เพียรงาน

  17. เด็กหญิงณัฐมล  มัฐผา

  18. เด็กชายจักรี  ชีวะเจริญ

  19. เด็กหญิงวรนุช  สาเกษ

  20. เด็กหญิงธนภัทร  หาโยค

  21. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิพันธ์

  22. เด็กชายคุณัชญ์  แซ่ตั้ง

  23. เด็กชายธนกฤต  กันตโสภณานนท์

  24. เด็กหญิงพรวิภา  ทองแม้น

  25. เด็กหญิงพิไลวรรณ  กัลยา

  26. เด็กชายวรพล  อรรคจันทร์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:12:49 น.

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561903 อีเมล์: klongsibsam@sk1edu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิไล คู่แก้ว โทรศัพท์: 0872577562 อีเมล์: wilaikra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]