โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

 

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๔๘๑  โดยขุนวัฒนวิจารณ์          นายอำเภอบัวใหญ่   “ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลแก้งสนามนาง ๘  (วัดบ้านหนองขามนาดี) อาศัยศาลาวัด   และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ - ชั้นประถมปีที่ ๔ 

.. ๒๔๘๑   นายสอน การถาง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  นายพุฒ  สุขพอ แลนายชา วงษ์ชาลี เป็นครูน้อย

..๒๔๘๓     นายแดง แสงพินิจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แทนนายสอน  การถาง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโนนดู่ อ.บัวใหญ่

..๒๔๘๔  นายทองดำ  ศรีโฉม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายแดง  แสงพินิจ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่

                  โรงเรียนบ้านโคกสี อ.บัวใหญ่  นายพันธ์  โคตรี  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย แทน นายชา  วงษ์ชาลี  

                  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูน้อยที่โรงเรียนบ้านหนองเต่า และนายวัน  จินารักษ์  ย้ายมาดำรง

                  ตำแหน่งครูน้อยแทน นายพุฒ  สุขพอ  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูน้อยที่โรงเรียนบ้านสีสุก          พ..๒๔๘๖  ทางราชการแบ่งการปกครองตำบลแก้งสนามนางออกเป็น  ๒  ตำบล คือตำบลแก้งสนามนาง

                    กับตำบลด่านช้าง  จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลแก้งสนามนาง  ๖ ”

                    (วัดบ้านหนองขามนาดี) อาศัยศาลาวัด  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑-๔ ดำรงอยู่ได้

                  ด้วยการอุปการะของชาวบ้านหนองขามนาดี และกระทรวงศึกษาธิการ

..๒๔๕๕  นายล้วน  การปลูก  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายทองดำ  ศรีโฉม  ซึ่งถึงแก่กรรม

                  และนายบุญมี  ปนักตะเน  มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน นายวัน  จินารักษ์  ที่ลาออก

..๒๔๙๐  นายทองดี ปิยะนารถ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายล้วน  การปลูก  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองแวง  อ.บัวใหญ่

..๒๔๙๑  นางแก่นจันทน์  ปิยะนารถ  มาดำรงตำแหน่งแทน นายบุญมี  ปนักตะเน  ซึ่งลาออก

..๒๔๙๒  นายพรม  ชมภูหลง  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย

..๒๔๙๓  นายประดิษฐ์  ขลิบเงิน มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน  นายพรม  ชมภูหลง ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูน้อยที่โรงเรียนบ้านนาแค  อ.แก้งสนามนาง

..๒๔๙๔  นายสมศรี  วรพล  มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน นายประดิษฐ์  ขลิบเงินซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโคกสี  อ.บัวใหญ่

..๒๔๙๖  ได้ก่อสร้างอาคารเอกเทศถาวรขึ้นในบริเวณโรงเรียนแห่งใหม่ (ปัจจุบัน)  แบบ ป.๑ ซ จำนวน ๔  

                  ห้องเรียน  และได้ย้ายจากศาลาวัดมาเรียนที่แห่งใหม่  “โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี”

                  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑- ชั้นประถมปีที่ ๔  มีครูทำการสอนจำนวน  ๓  คน

..๒๔๙๘  นายพัน  จันนอก  มาดำรงตำแหน่งภารโรง

..๒๔๙๙  นายกองแสง  ฉลาดการ มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน  นายสมศรี  วรพล  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ที่โรงเรียนบ้านกอก อ.แก้งสนามนาง

..๒๕๐๐  นายธานี  ชาลี  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย

.ศ.๒๕๐๔  นายสง่า  วรรณพงษ์  มาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน  นายธานี  ชาลีที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูน้อย  ที่โรงเรียนบ้านอุทัยทอง  อ.แก้งสนามนาง

..๒๕๑๐  นายทัด  ยาสูงเนิน ย้ายจากโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนมาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน

                  นายสง่า  วรรณพงษ์   ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี    ไปโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 

.. ๒๕๑๑  นายหอม  ดวงเงิน  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองบัวมาดำรงตำแหน่งครูน้อยแทน นายกองแสง  

                   ฉลาดการ ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองหนองขามนาดีไปโรงเรียนบ้านหนองบัว

                     - นายสมานชัย  ผาผง มาดำรงตำแหน่งครูน้อย (บรรจุใหม่)

.ศ.๒๕๑๒ นายเกษม  เฉวียงหงส์ ย้ายจากโรงเรียนบ้านโนนรังมาดำรงตำแหน่งครูน้อย  โดยการสับเปลี่ยน

                  กับ นายทัด  ยาสูงเนิน  ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีไปโรงเรียนบ้านโนนรัง

                   - นางละม่อม  ขันธสง มาดำรงตำแหน่งครูน้อย (บรรจุใหม่)

                     - นายคำมาย  วรรณชัย  ย้ายจากโรงเรียนวัดมงคลวารี  อ.โนนไทย  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย

..๒๕๑๔  นายบุญเส็ง ใจภักดี  มาดำรงตำแหน่งครูประถมปลาย (บรรจุใหม่)

พ.ศ.๒๕๑๕   ได้สร้างถังเก็บน้ำฝน  ๙  ถังโดยกรมอนามัย งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐  บาท

.ศ.๒๕๑๗   ได้สร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ ชั้น  ๒ ห้องนอน งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๕๑๘  ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ ๒๑๒ ตารางเมตร  งบประมาณ ๖๐,๐๐๐  บาท
พ.ศ.๒๕๑๙   นายบุญศิลป์ กันคำแหง  ย้ายจากโรงเรียน บ้านโสกน้ำขุ่น  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย

                     - เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ -ประถมปีที่ ๖

..๒๕๒๑   นายเรืองสุวรรณ  นามวงษา ย้ายจากโรงเรียนบ้านโคกสี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

                   นายทองดี    ปิยะนารถ ที่ถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ ที่กิโลเมตรที่ ๓๕   

                   ถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่

                     - ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ฉ. ใต้ถุนสูง  ๔ ห้องเรียน  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

                     - นายเกษม เฉวียงหงส์   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่

..๒๕๒๒  นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุทธ   มาดำรงตำแหน่งครูน้อย (บรรจุใหม่)

พ.ศ.๒๕๒๓  นายสุรพล สีมา ย้ายจากกกโรงเรียนบ้านบุเสมา อ.บัวใหญ่ นางสาวจารุนันท์ วงศ์พานิช ย้ายจาก

                     โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น นายวิทยา  เจริญใจ  ย้ายจาก จ.สกลนคร  มาดำรงตำแหน่ง ครูน้อย    

                   - โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของอำเภอแก้งสนามนาง

..๒๕๒๔  นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยวงษ์  ย้ายจากโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาด ,นางอุทัย ฉลองโพธิ์  ย้ายจาก

                  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ,นางวิชนีย์  ฉลาดการ  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต   

                  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย  และนายวิทยา  เจริญใจ ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต.ศ.๒๕๒๕  นางอมรรัตน์ เสน่ห์รัมย์  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย  นางสาวจารุนันท์ วงศ์พานิช ย้ายไปที่โรงเรียน บ้านโพนทอง  อ.บัวใหญ่

..๒๕๒๖  นางสาวนุจิตรา  พันธ์จำรัส (วรเชษฐ) (บรรจุใหม่) นางบุญชู  จันทรวงษ์(ดานประสิทธิ์)

           นายสุรชัย วิริยะพานิช ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า ,นางละออง ประกิคะ ย้ายจากโรงเรียน

              บ้านแวงท่าวัด อ.แวงน้อย  ,นางสาวศิริพรรณ หอยสังข์ และนางสาวจิตรา  สรหงษ์ มาดำรง

                    ตำแหน่งครูน้อย  นางอมรรัตน์   ลาออก

                   - นายเกษม เฉวียงหงส์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  และรักษาการ

                   ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายเรืองสุวรรณ  นามวงษา  ที่เกษียณอายุราชการ

พ.ศ.๒๕๒๗ นายนคร  ประกิคะ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายเรืองสุวรรณ นามวงษา 

.ศ.๒๕๒๙  นางปัทมา ประกิคะ ย้ายจากโรงเรียนหนองกระทุ่ม ,นายเสรี แสงทองเขียว ย้ายจากโรงเรียน

                   บ้านหนองหว้าเอน  นางสมถวิล ลีพิลา มาดำรงตำแหน่งครูน้อย นางวิชนีย์ ฉลาดการ ย้ายไป

พ.ศ.๒๕๓๐  ได้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๖ จำนวน ๖ ห้องเรียน  ๑  หลัง

                    - นายวิเชียร  จันนอก มาดำรงตำแหน่งภารโรงแทน นายพัน  จันนอก ที่ถึงแก่กรรม

              - นายเกษม เฉวียงหงส์ ได้สอบคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่    

                   ระดับ ๕ ที่โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง

              - นายบุญชู  จันทรวงษ์   ได้สอบคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                     ที่โรงเรียนบ้านหินตั้ง อ.โนนแดง 

              - นายสุรชัย  วิริยะพานิช ได้สอบคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่                     โรงเรียนบ้านวังกะสวย อ.สีคิ้ว

..๒๕๓๑  นายนิเวทย์ โทแหล่ง  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

            และนายชุมพล  ศรีทวน มาดำรงตำแหน่งครูน้อย

พ.ศ.๒๕๓๒  ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๙   และสนามกีฬา แบบ ฟ.๓ พิเศษ

               - นายบงการ อุทกัง,นายจีรศักดิ์ ชารมาลย์ ,นางชูขวัญ  เพ็งชัยภูมิ  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย

                    และนางศิริพรรณ  พิพัฒนธร ย้ายไปที่โรงเรียนไทรัฐวิทยา 18และนางอุทัย ฉลองโพธิ์ ย้าย

                    ไปที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อ.บัวใหญ่

พ.ศ.๒๕๓๓  นางรัชนี สิงหาราโท  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองเต่ามาดำรงตำแหน่งครูน้อย

.ศ.๒๕๓๕  นายไพสาร สิงหาราโท ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า นางขจีพรรณ  ขอโหมกลางย้ายจาก

                    โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือมาดำรงตำแหน่งครูน้อย

..๒๕๓๖ นางอนงค์ พจนะแก้ว ย้ายมาจากโรงเรียน  ,นางเบญจวรรณ บัวสำราญ  ย้ายจากโรงเรียน

                  บ้าน หนองโคบาล  มาดำรงตำแหน่งครูน้อย  นางสาวศรีพันธ์ หิรัญเกิด  อ.๑  (บรรจุใหม่)

..๒๕๓๗  นายเกษม เฉวียงหงส์ ย้ายจากโรงเรียนบ้านโคกสี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ แทน

                  นายนคร ประกิคะ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ ๗ ที่โรงเรียนบ้านหนองนาโคก

     ไผ่ล้อมสามัคคี   อ.บัวใหญ่

                    - นางจริยา โทแหล่ง ย้ายจากโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

                    - นายอเนก   มูลทรา ย้ายจากโรงบ้านแก้งสนามนาง  สปอ.แก้งสนามนาง  สปจ.นครราชสีมา  พ..๒๕๓๘  ได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียน ระยะทาง ๒๑๐ เมตร  สิ้นงบประมาณ

                  ๑๔๕,๐๐๐ บาท  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนิพนธ์  พร้อมพันธุ์ ,นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ,

                    นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ   นายตรีเพชร  พรหมนิติพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๕

                    จังหวัดนครราชสีมา   นายยงยุทธ คำประพันธ์  สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอ

                  แก้งสนามนาง  และคณะครูภารโรง โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  ชาวบ้านหนองขามนาดี

                  บ้านหนองแขมพัฒนาและบ้านหนองเม็กน้อย

  - นายพรมมา พรมนอก  อ.๒ ย้ายมาจากโรงเรียน    จง ขอนแก่น    ,นายเอนก  มูลทรา  ย้ายไป

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน บ้านหนองคอม อ.บัวใหญ่

..๒๕๓๙  นายเรวัต สาอุตม์  ย้ายจากโรงเรียนบ้านโนนสำราญมาโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สับเปลี่ยน 

                  กับ นายพรมมา  พรมนอก ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีไปโรงเรียนบ้านโนนสำราญ    

                  และนางประกอบ  รัตนา  ยืมตัวมาช่วยราชการ

..๒๕๔๐  ได้สร้างรั้วลวดหนาม  ในวันประถมศึกษาประชาร่วมใจ  ระยะทาง ๔๐๐ เมตร   เสาคอนกรีต

                    เสริมเหล็ก  สิ้นงบประมาณ ๕0,000 บาท     โดยได้รับงบประมาณจากชาวบ้าน  ลวดหนาม

                    ๑๐๐ ม้วน  เสา  ๒๐๐ ต้น

                     - ได้รับงบประมาณในการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ๙0,000 บาท  ปรับปรุงซ่อมแซม

                    อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ให้ใช้การได้ดีและสวยงาม

                     - โรงเรียนเป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษาได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์

              มีคอมพิวเตอร์  ๖  เครื่อง  เครื่องปริ้น  ๑  เครื่อง

                     - ได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  Sound  Lab  คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง

                    พร้อมอุปกรณ์  โทรทัศน์  โต๊ะสำหรับนักเรียน ๒๐ ชุด

                     - นางบุญช่วย ม่วงเพชร  อ.๒ ย้ายจากโรงเรียนบ้านโนนระเวียง มาดำรงตำแหน่งครูน้อย

                     - นายไพสาร  สิงหาราโท  อ.๒  โอนไปโรงเรียนมัธยมหนองศาลา อ.แก้งคร้อ

                     - นางรัชนี สิงหาราโท  ไปช่วยราชการที่โรงเรียนสุนทรวัฒนา อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ

                    วันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี เป็นสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                   เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่  ๑,๒   อ.แก้งสนามนาง   โดยมีนายบุญถิ่น  มั่นเกตวิทย์  ซึ่งเป็นนายอำเภอ

                   แก้งสนามนาง  เป็นประธานอำนวยการ 

                     - นายบุญเลิศ ไชยช่วย หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแก้งสนามนาง เป็นผู้อำนวยการกองผสม  

   - นายอภิรัตน์ เลาหพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองที่ 1 และนายประเสริฐ  ทวีภูมิ เป็นผู้อำนวยการ 

  ฝึกกองที่ ๒  คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีเป็นฝ่ายจัดอาคารสถานที่

..๒๕๔๑  - นางประกอบ  รัตนา   ย้ายจากโรงเรียนบ้าน มาดำรงตำแหน่ง อ. ๒ ระดับ ๗

                    - นายชุมพล   ศรีทวน  ย้ายไปโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น  เปลี่ยนกับ

                  - นายนิพนธ์  นานันท์  ย้ายจากโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น

                    - นายนิพนธ์ วรเชษฐ   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แทนนายไพสาร สิงหาราโท

              ที่ย้ายไปโรงเรียนมัธยมหนองศาลา อ.แก้งคร้อ

..๒๕๔๒ โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ให้เป็นห้องอนุบาลสิ้นเงิน  ๑00,000 บาท

                   โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ

                    - นายกนก  จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองบง สปอ.แก้งสนามนาง    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายเกษม  เฉวียงหงส์ ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน  ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

                    - นางรมยา  บุญเพลิง ย้ายจากโรงเรียนบ้านกอก สปอ.แก้งสนามนาง แทนนางรัชนี             สิงหาราโท   

                  ที่ย้ายไปโรงเรียนสุนทรวัฒนา   สปจ.ชัยภูมิ

                    - นางเพ็ญนี   ชาวสวน  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สปอ.บัวใหญ่ แทน

                  นางสาวศรีพันธ์  หิรัญเกิด  ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้านเก่าย่าดี  สปอ.แก้งคร้อ สปจ.ชัยภูมิ

.. ๒๕๔๕  - นางจริยา  โทแหล่ง  ย้ายไปโรงเรียนบ้านโนนรัง อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา

 - นางเจียมจิตร  มัททวีวงศ์  ย้ายไปโรงเรียนบ้านอุทัยทอง  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา

 - นายเรวัต  สาอุตม์   ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองบง  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา

 - นางมิ่งขวัญ  โมรานอก  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองบง  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา

.. ๒๕๔๗  - นางสาวขวัญเรือน  อุปถัมภ์   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านดอนดินแดง  อ.วังน้ำเย็น    จ.สระแก้ว   

               แทนตำแหน่งนางขจีพรรณ  ขอโหมกลางที่เสียชีวิต

.. ๒๕๔๙  - นางเชาวลี     จำปามูล  ย้ายสับเปลี่ยนกับ นางสมบูรณ์  สันเต ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่

                   โรงเรียนบ้านอุทัยทอง   

.. ๒๕๕๐  -  นางจิตราวรรณ  สุโพธิ์ (นางเพ็ญนี   ชาวสวน)  ลาออกจากราชการ

.. ๒๕๕๑  -  นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองโคบาล  อำเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา  แทนนางจิตราวรรณ  สุโพธิ์  ที่ลาออกจากราชการ

.. ๒๕๕๒  -  นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

  • นางประกายกาญจน์  จรัสแสง  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน                         อำเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา  แทนนางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง 
  • นางสาวขวัญเรือน  อุปถัมภ์   ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ            อำเภอเชียงยืน สพท.มหาสารคาม เขต ๓

  พ.. ๒๕๕๓  -  นางมิ่งขวัญ  ยอดสง่า ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองไทร  อำเภอหนองสองห้อง     จังหวัดขอนแก่น

                -   นางวลัยลักษณ์  สืบสำราญ  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน  อำเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา

               -   นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว   ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองเต่า  อำเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายกนก จำปามูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองขามนาดี

นายชยพล จำชาติ
นางบุญช่วย ม่วงเพชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,163
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โทรศัพท์: 044-430466 อีเมล์: kanok2030@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกนก จำปามูล โทรศัพท์: 0856356881 อีเมล์: kanok2030@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]