โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ประวัติโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

 

ประวัติโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

 

         โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา  อำเภอด่านขุนทด   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

          ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1   มีนาคม พ.ศ. 2470  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลหนองกราด   อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลกุดพิมาน   2  วัดกุดพิมาน

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2477  ทางโรงเรียนได้รับคำสั่งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ และได้ชื่อว่า “โรงเรียนประบาลตำบลกุดพิมาน 3 วัดหนองกราด” มีที่ดินทั้งหมด  13  ไร่ 2 งาน  70  ตารางวา

        เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตน    นายน้อม   ชันขุนทด   รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น ได้ปรึกษาหารือกับคณะครู และประชาชน  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้เป็นเอกเทศเมื่อทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี    จึงหาทุนและวัสดุในการก่อสร้าง   และทำการวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่   20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2500   เป็นอาคารแบบ ป.3  ทรงปั้นหยา  สองชั้นมีมุกหน้า  จำนวน   12   ห้องเรียน   เสร็จเรียบร้อย   เมื่อวันที่    8   กุมพาพันธ์   2508     สิ้นเงินงบประมาณ    120000   บาท  ด้วยความอุปถัมภ์ของ  พระครูสังวรวินัย  (ทิม   ชินนวโส)    รองเจ้าอาวาส  วัดบางลำภูล่าง    อำเภอ  คลองลาน   จังหวัด  ธนบุรี  เป็นเงินงบประมาณ  70000   บาท   ต่อมาทางโรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)”  เพื่อเป็น อนุสรณ์แก่ท่าน    โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่    ชั้น เตรียมจนถึงประถมศึกษาปีที่  4   และได้ขยายประถมศึกษาปีที่  7   เมื่อ ปีการศึกษา  2514

        เมื่อ  ปีพ.ศ.  2513     ได้รับจัดสรรงบประมาณ   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นอาคารเรียนแบบ  ป.ฉ ใต้ถุนสูง  จำนวน  6  ห้องเรียน  ราคา   180,000   บาท

        ปี  พ.ศ. 2522    ได้รับจัดสรรงบประมาณ   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เป็นอาคารเรียนแบบ ป. 1ฉ  ใต้ถุนสูง   จำนวน   3   ห้องเรียน  ราคา  225,000    บาท

        ปี พ.ศ. 2523    ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียน   โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  เป็นจำนวนเงิน   25,700   บาท    และได้รื้อบ้านพักครูเดิมไปก่อสร้างด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน  

       

ปี  พ.ศ. 2524   คณะครู ภารโรง ร่วมกันจัดทำพื้นอาคารเรียน  ป. 1ฉ   ใต้ถุนสูง  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน   7,000  บาท   ต่อมาปีพ.ศ.  2525   ได้เงินงบประมาณ ต่อเติมชั้นล่าง    ป. 1ฉ  ใต้ถุนสูง  จำนวนเงิน   135,000  บาท  และนายสมบูรณ์     จีระมะกร   ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างประตูโรงเรียน  เป็นเงิน   13,000  บาท

        ปี พ.ศ. 2526  ได้งบประมาณซ่อมแซม    อาคารเรียนแบบ  ป. 1ฉ  ใต้ถุนเตี้ยเป็นเงิน  43,000   บาท    ปีการศึกษา 2529  นายวิรัช    วีระแพทย์   อาจารย์ใหญ่ได้เกษียณอายุราชการ ทางราชการ

 ได้แต่งตั้ง   นายจำเนียร   วิจบ   มาดำรงอาจารย์ใหญ่แทน

        ปีงบประมาณ  2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบ สปช. 203/2526   เป็นเงิน  300,000   บาท   เรือนเพาะชำ  แบบ พ.1    ราคา    15,000   บาท   และทางราชการบรรจุตำแหน่งนักการภารโรงอีก  1   คน

        ปีงบประมาณ  2531   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม   แบบ ส.      รวม   8  ที่   ราคา    80,000   บาท    และถังน้ำซีเมนต์  ฝ.  33    ในราคา   36,111   บาท

        ปีงบประมาณ   2533   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  2/28    จำนวน  1   หลัง   3  ชั้น   18   ห้องเรียน    จำนวนเงิน     4,823,120     บาท

        เมื่อวันที่  1   กรกฎาคม   2534    ได้รับพิจารณาอนุมัติจาก  กค.  ให้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา  และ  ผู้ช่วยผู้บริหาร   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

        ปีการศึกษา 2535   ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน  แบบ  ป. 1 ฉ  ใต้ถุนสูง  โดยนำวัสดุไปก่อสร้างอาคารต่าง  ๆ    ดังนี้    คือ   ห้องน้ำอนุบาล   อาคารเกษตร   และโรงอาหาร  สภาตำบลหนองกราด  ก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์  ฝ. 33  ราคา  60,000   บาท   ให้ทางโรงเรียน  ในปีนี้ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาววันพร   เพียกขุนทด  มาดำรงตำแหน่งแทน นางสาวบุญเรือน   เดชเพิ่มสุข

        ปีการศึกษา 2536   ทางราชการได้แต่งตั้งให้   นายนิธิ   คูณขุนทด    มาดำรงดำแหน่งแทน

นายทวีศักดิ์  เกียรติสูงเนิน และแต่งตั้งนายจำเนียร  พรมสวัสดิ์  มาแทนตำแหน่ง นางละเอียด เกิดสว่าง    และนายสะอาด   กอสูงเนิน  ย้ายไปโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข

        ปีการศึกษา2537  นางสาววนิดา  สุวรรณรังษี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  นายสอาด  กอสูงเนิน    และนายสันต์  ยอดพุดซา  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท   ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน   2537   ถึง   31  พฤษภาคม   2539     และ   นายเหลือ   เพียกขุนทด    เกษียณอายุราชการ    นางนิตยา   แสนเรียน    ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  และทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม  แบบ สปช. 601/26  จำนวน 1  หลัง  4  ที่ เป็นจำนวนเงิน   90,000   บาท  

        ปีการศึกษา   2538    นายทรงพล  ฐานวิสัย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   ย้ายไปที่  โรงเรียนปากช่อง(คุรุสามัคคี)   สปอ. ปากช่อง      นางสาววันเพ็ญ   ปราณีตพลกรัง    ย้ายมาแทนตำแหน่ง  นายพัฒนา    นพคุณ    นายจำนงค์   เพียกขุนทด   ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน   นายจำเนียร    พรมสวัสดิ์   และนายวิวัฒน์   โกเสยะโยธิน  เกษียณอายุราชการ

        ในปีงบประมาณ   2538   ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ   ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

แบบ  สปช.  205/2526    เป็นจำนวนเงิน   1,199,435     บาท

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

นายสันต์ ยอดพุดซา
นางน้ำฝน วงศ์ประทุมมาลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

948
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-973553 อีเมล์: vnk_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา เพียกขุนทด โทรศัพท์: 0942979501 อีเมล์: vnk_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]