โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

รวมลิ้ง

SMSS !
ประกาศผลสอบครู-2561
ราชาทรงพระเจริญ ¡
สดุดีจอมราชา ¡
สดุดีพระแม่เจ้า ! !
1. @bcs.school !
2. สื่อ-คลังข้อสอบ DLIT !
3. สพป.นครราชสีมา เขต 7
http://101.51.150.115/web/
  ^ e-office
  ^ E-momey 
enlightenedLogBook 
thaischoollunch.in.th 
lunchsystem
True ประชารัฐ !

  ^ ระบบรายงานการรับนักเรียน
  ^ สำนักทดสอบทางการศึกษา
  ^ ระบบ NT Access 1 2 3 
  ^ citizen.info.go.th
  ^ training.obec.go.thทดสอบข้อสอบกลาง
  ^ QAMS  คู่มือ 
     สำนักทดสอบทางการศึกษา
     สำนักวิชาการและมาตรฐานฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา

4. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2560
  ^ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน CCT

5. แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน

6. ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม set
7. e-mes บันทึกการอ่าน
8. obec60 
9. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย
10.B-OBEC 
11.schoolmis เมื่อ จบการศึกษา
    ^ schoolmis61

12.แยกตัวเลขออกจากกัน Excel
13.ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ 
14.ใบงานถอดบทเรียน ตัวอย่าง
15.คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี2562
16.DMC61 
 คุรุสภา

 

ประวัติโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

 

โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๖ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย เป็นสถานที่เรียน รวมเวลาก่อตั้ง ๘๘ ปี
    พ.ศ.๒๔๗๒ ย้ายมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านซึม ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีครูใหญ่คนแรก คือ นายเฉื่อย ปัญญา
    พ.ศ.๒๕๐๑ นายฉัตร จงนบกลาง ครูใหญ่ ได้นำพ่อค้า ประชาชนร่วมบริจาคที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบันนี้ พร้อมกับร่วมกันบริจาคทรัพย์ ให้กับทางราชการสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่
บนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ มุขใต้ถุนโล่ง ๔ ห้องเรียน โดยเป็นงบประมาณที่ทางราชการร่วมสมทบครึ่งหนึ่งเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๐๑ เปิดสอนชั้น ป.๑ ถึง ป.๔ และต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียนอีก ๔ ห้องเรียน ในปี พ.ศ.๒๕๒๑
    พ.ศ. ๒๕๐๓ เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น ๒๕๐๓ สอนชั้น ป. ๑ – ป. ๔
    พ.ศ. ๒๕๑๒ ขยายเปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๐๓ ชั้น ป. ๕ – ป. ๗
    พ.ศ.๒๕๒๑ เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.๑ ถึง ป.๔ และระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.๕ และขยายไปจนถึง ป.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒
    พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ ป.๑ ฉ. เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ปี ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมชั้นล่าง
อีก ๔ ห้องรวมเป็น ๘ ห้องเรียน
    พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง ด้านทิศตะวันตก ของพื้นที่
    พ.ศ.๒๕๓๑ เปิดสอนนักเรียนก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ชั้นเด็กเล็ก อายุ ๖ ปี และได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ เป็นอาคารปูน ๒ ชั้น
๓ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
    พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมชั้นล่าง ๓ ห้องเรียน รวมเป็น ๖ ห้องเรียน
    พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับอนุญาต เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ ตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และขยายไปจนถึงชั้น ม.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
คุณสมพร ตันตมณีรัตน์และคุณจรรยา ตันตมณีรัตน์ ได้มอบเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดตั้งมูลนิธิ “ซ้งติ่ง แซ่ตั้งและนายเจริญ เกตุอร่าม” เพื่อให้โรงเรียนนำดอกผลมาใช้ในกิจการโรงเรียน
และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-30 14:33:58 น.

นายปราการ มานะงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

นายวุฒิชัย ศรีทาป
นายกำจาย พัฒนกุล

สื่อการสอน

www.dltv.ac.th
^ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม !
^มูลนิธิยุวสถิรคุณ
^สถานศึกษาพอเพียง ! 
^ติวฟรี.com
^สื่อ ป.6
^พัฒนาคุณภาพการศึกษา(DLIT)
^eDLTV ระดับประถมศึกษา
^eDLTV มัธยม !
^หนังเสือเรียน-คู่มือครู
^คลังความรู้วิทยาศาสตร์ 
^Learning Resources
^Downloadไฟล์เอ็กเซลสถิติ
^statistics
^t-test Dependent 
^itemAnalysis_KR20
^Excelบันทึกคะแนน(8ระดับ) 
^วิทยฐานะ ว17/2552;
  สรุป ^ enlightened
^แนะแนว  
^เอกสารหลักสูตร 1 2 3 
^ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 
^เอกสารจากกลุ่มนิเทศฯ
^คำพื้นฐานป.1รายชื่อ61-1 
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,629
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาภัทร เทพบำรุง โทรศัพท์: 0833833121 อีเมล์: kanyapat29noon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]