โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          ๑. จัดเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กระดับอนุบาล อายุ ๔-๕ ปี ทุกคนในเขตบริการของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง  เสมอภาคเท่าเทียมกัน

           ๒. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ จนถึงอายุ 16 ปี  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  อย่างมีคุณภาพ  และส่งเสริมความเป็นเลิศ

           ๓. ส่งเสริม  สนับสนุน  ประชากรวัยเรียน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

           ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

           ๕. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน เน้นวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

           ๖. จัดระบบการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  มีส่วนร่วม    ทุกขั้นตอน และดำเนินงานตามต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

           ๗. บริหารงบประมาณให้มีความอิสระให้มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

           ๘. จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความข้าใจของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง วัฒนธรรมภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี

  เขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ได้แก่
  ๑.บ้านซึม    หมู่ ๕
  ๒.บ้านพุทรา    หมู่ ๖
  ๓.บ้านสินสมบูรณ์    หมู่ ๑๐
  ๔.บ้านซึมพัฒนา    หมู่ ๑๔


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-30 14:33:58 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปราการ มานะงาน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกำจาย พัฒนกุล

 • นางสมบูรณ์ วัชรพาณิชย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,628
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาภัทร เทพบำรุง โทรศัพท์: 0833833121 อีเมล์: kanyapat29noon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]