โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  200  หมู่ที่  2  ตำบลดอนเมือง  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  34  ไร่   2  งาน  73    ตารางวา  ทิศใต้จดวัดป่ากิตติภาวนาราม   ทิศเหนือจดที่ดินของเอกชน  ทิศตะวันออกจดสระน้ำประจำหมู่บ้านและ ที่ดินของเอกชน  ทิศตะวันตกจด    ทางสาธารณะ  เริ่ม ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2514 โดย  นายดวน   พาขุนทด  ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองแวง  ได้ร่วมมือช่วยกันสร้างอาคารเรียน ชั่วคราวขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  โดยทางราชการได้ส่ง  นายจีระ  แผนสูงเนิน  มาทำการสอนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  และได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2514  โดย  นายสมโภชน์  วายุภักดิ์  นายอำเภอสีคิ้ว  เป็นประธานเปิดป้าย  ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านหนองแวง ”   มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  73  คน

  ปี  2539  ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  และได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ปี  2540  ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยได้เปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ

  วันที่  31  กรกฎาคม  2540  โรงเรียนบ้านหนองแวง  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม”  และใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน 

  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

  ๑.     นายจิระ          แผนสูงเนิน

  ๒.     นายประจวบ    เกิดจันทึก

  ๓.     นายอเนก         ชมจันทึก

  ๔.     นายมานพ        จันทรนาคี

  ๕.     นายเชี่ยวชาญ    เลิศอิสราลักษณ์

  ๖.     นายไตรวัฒน์     เป่ยคำภา

  ๗.     นายเกรียงเดช    วนกลาง

  ๘.     นายณรงค์ฤทธิ์   สุรเดชาปัญญากุล

  ๙.     นายสมศักดิ์      บูรณะ

  ๑๐.    นายดุสิต        โกนสันเทียะ

  ๑๑.    นายประกาศ   ทองก้อนสิงห์

  ปัจจุบันโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม  เปิดทำการสอน  ๓  ระดับ  คือ  ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  รวม  ๑๑ ห้องเรียน   โดยมี  นายประกาศ   ทองก้อนสิงห์   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 09:57:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประกาศ ทองก้อนสิงห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบุษบง ตองหว้าน

 • นายภราดร ฉากไธสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,576
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044430569 อีเมล์: nwpit982@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุติพร ทั้งพรม โทรศัพท์: 0953890212 อีเมล์: jtpgoong9875321@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]