โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  ๑. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                  ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ.

                  ๓. สนับสนุนบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ

                  ๔. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

                  ๑.  สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                  ๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                  ๓.  บุคลากรทุกคนมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  ๔.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางให้บริการ   ประสานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

                  ๕.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารงานของสถานศึกษา

                  ๖.  สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.และสมศ.

                  ๗.  พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

                  ๘.  บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

                  ๙.  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-14 13:37:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำลอง ซองผม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุวิมล แสงฉาย

 • นางอรนุช มองพิมายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-411311 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งตะวัน สหุนันท์ โทรศัพท์: 0955946329 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]