โรงเรียนโนนค่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                ประวัติโรงเรียนโนนค่าวิทยาโรงเรียนโนนค่าวิทยาเป็นการยุบโรงเรียน 2 โรงเรียนมารวมกัน  ปรากฏตามชื่อดังนี้

                  วันที่ 10 กันยายน  พ.ศ.  2458  กำเนิดโรงเรียนประชาบาลตำบลโป่งแดง (วัดโนนค่า) ตำบลโป่งแดง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  มีครู  2  คน  นายกระจ่าง  สุขสูงเนิน  เป็นครูใหญ่

                  วันที่ 23 กรกฎาคม  พ.ศ.  2458  กำเนิดโรงเรียนผู้ใหญ่ตำบลโนนค่า  ตำบลโนนค่า  อำเภอสูงเนิน เปิดรับนักเรียนอายุ 15-20 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 127 คน  นายกร๋อย  กรินทร์  เป็นครูใหญ่

                  วันที่ 12 กันยายน  พ.ศ.  2505  นายพูนเกียรติ  วัชระประทีป  ศึกษาธิการอำเภอ ได้สั่งยุบโรงเรียน

  วัดโคกปะกั๊ก มาเป็นสาขาวัดโนนค่า  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ประถมศึกษาปีที่  4

  จำนวน  8  ห้องเรียน มีนักเรียน 212 คน ครู 6 คน

                  วันที่ 1 พฤษภาคม  2512  ยุบโรงเรียนทั้งสองมารวมกัน ใช้ชื่อ “โรงเรียนบ้านโนนค่าโคกปะกั๊ก” และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ บนเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา อาคารแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน

  4  ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณจากรัฐ 120,000 บาท ราษฎรสมทบ 1,300 บาท มีครู 5 คน นักเรียน 165 คน

  มีนายสวัสดิ์  หวยสูงเนิน  เป็นครูใหญ่

                  พ.ศ. 2513 นายจรวย  ยิ่งสวัสดิ์ นายอำเภอสูงเนินได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านโนนค่าโคกปะกั๊ก เป็น “โรงเรียนบ้านโนนค่าโคกมะกั๊ก”  ตามนามต้นไม้มะกั๊ก  และเปิดสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 7 โดยเปิดปีแรกชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีครูทั้งหมด  7  คน  มีนายเสรี  กรึมสูงเนิน  เป็นครูใหญ่

                              ต่อมาปี พ.ศ.2521 ยกเลิกหลักสูตร ชั้น ประถมศึกษาปีที่  7 

                              ต่อมาปี พ.ศ.2521 เปิดขยายโอกาสรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  (ชั้นเด็กเล็ก)

                ต่อมาปี พ.ศ. 2534 เปิดขยายโอกาสรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ.2536  นายสัมมนา  ฉัตรบูรณจรัส  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2540 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนโนนค่าวิทยา

  วันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2543  นายนิรัญ  เนียมสูงเนิน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2546  โรงเรียนได้รับการแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่ง

  ”อาจารย์ใหญ่”  ดำรงตำแหน่ง  ”ผู้อำนวยการโรงเรียน”

  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2555  นายธรรมนูญ  ชัยศัตรา  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  โนนค่าวิทยา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

โรงเรียนโนนค่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonkawittayaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษา จวนสูงเนิน โทรศัพท์: 0810682500 อีเมล์: bigeye5661@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]