โรงเรียนโนนค่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( MISSION)

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้น

  การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.  ส่งเสริมครู  บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  4.  พัฒนาภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  5.  ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน  และการใช้ภาษาอาเซียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  7.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  8.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2

   

  เป้าหมาย  (GOALS)

  1.  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2.  ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5.   ครู  บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  6.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนสอน

  7.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  8.  ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน  และการใช้ภาษาอาเซียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  9.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

โรงเรียนโนนค่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonkawittayaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษา จวนสูงเนิน โทรศัพท์: 0810682500 อีเมล์: bigeye5661@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]