• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงศศิประภา   อ่วยกลาง          ตำแหน่ง  ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กชายอภิสิทธฺิ์   ผ่องสีดา                ตำแหน่ง  รองประธาน

  3. เด็กชายศุภวิชญ์   ตะสูงเนิน               ตำแหน่ง  รองประธาน

  4. เด็กชายภานุเดช  สมประเสริฐ            ตำแหน่ง  กรรมการ

  5. เด็กหญิงภาฝัน  ศรีสังข์                      ตำแหน่ง  กรรมการ

  6. เด็กหญิงสุนิสา  เอี้ยงสูงเนืน               ตำแหน่ง  กรรมการ

  7. เด็กหญิงสุพรรณษา  กิสูงเนิน             ตำแหน่ง กรรมการ

  8. เด็กหญิงปรารถนา  กิสูงเนิน               ตำแหน่ง  กรรมการ

  9. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ซ่าลาด                ตำแหน่ง  กรรมการ

  10. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลัดสูงเนิน         ตำแหน่ง  กรรมการ

  11. เด็กชายวิทวัส  โฉสูงเนิน                  ตำแหน่ง กรรมการ

  12. เด็กชายศรัทธา  โฉสูงเนิน                ตำแหน่ง กรรมการ

  13. เด็กหญิง สุธิดา  เตียงกุล                   ตำแหน่ง กรรมการ

  14. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีมาก                  ตำแหน่ง  กรรมการ

  15. เด็กชายพัชรดนัย  จิตร์กระโทก          ตำแหน่ง กรรมการ

  16. เด็กหญิงพัทธรวิรินทร์  คราดสูงเนิน   ตำแหน่ง  กรรมการ

  17. เด็กหญิงจารุวรณ  ถาวรโชติ               ตำแหน่ง  กรรมการ

  18. เด็กหญิงวรัญญา  รุ่งลักษณ์                ตำแหน่ง  กรรมการ

  19. เด็กชาย ธีรากร  เนียมพึง                    ตำแหน่ง กรรมการ

  20. เด็กหญิงสุคนธ์  บุญกลาง                   ตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-17 21:53:29 น.

โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-418308 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสำราญ ประภาวงค์ โทรศัพท์: 0872599096 อีเมล์: Krurab1234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]