• แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • 44119857_2038258499571104_4610028672152240128_n-removebg-preview-removebg-preview (4).png

   

   

  20180724_๒๐๐๓๑๐_0004.jpg

   

   

   

   

  20181204 _1_๒๐๐๓๑๒_0009.jpgกิจกรรมป.6_๒๐๐๓๑๒_0023.jpg20180517_๒๐๐๓๑๐_0016.jpg

   

  คำนำ

   

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา  เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์  ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก   โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป

            ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มี               ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้   ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแวง  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

   

   

   

                                                                                                                                             

                                                                              

                                                                                    นายชัยโรจน์  พันธุ์ยางน้อย

                                                                                             ผู้อำนวยการ                   

                                                                                      โรงเรียนบ้านหนองแวง                                                                                  1 พฤษภาคม  2563

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สารบัญ

  เรื่อง

    หน้า

  คำนำ

  สารบัญ

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

   ข้อมูลทั่วไป.

   การบริหารจัดการ

   โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน

   ข้อมูลครูและบุคลากร

  ๒๘

   ข้อมูลนักเรียน

  ๒๙

   สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

  ๓๐

   ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน

  ๓๕

  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

  ๓๙

   ระดับปฐมวัย

  ๓๙

     ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

  ๓๙

       มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก

  ๓๙

       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

  ๔๐

       มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

  ๔๒

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๔๔

      ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๔๔

        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

  ๔๔

        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

  ๔๕

        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๔๗

  ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา

  ๔๘

   ระดับปฐมวัย

  ๔๘

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๕๐

  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

  ๕๓

  คำสั่ง 

  รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา

  รางวัลความสำเร็จของครู

  รางวัลความสำเร็จของนักเรียน

  รางวัลความสำเร็จของนักเรียน

  ๕๔

  ๕๕

   

   

   

   

   

  ส่วนที่

  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

   

  •  ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านหนองแวง

            ที่อยู่: เลขที่ 95   หมู่ที่ 5   บ้านหนองแวง  ตำบลหนองตะไก้   อำเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

  รหัสไปรษณีย์ 30380

            สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

            โทรศัพท์: 0872599096        โทรสาร : -       E-Mail :  Krurab1234@gmail.com

            เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  มีพื้นที่ทั้งหมด  1  แปลง  จำนวน  7-1-53  ไร่  มีหมู่บ้านในเขตบริการ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ

            หมู่ที่  5    บ้านหนองแวง                   

            หมู่ที่  8    บ้านโนนสะแบง                                     

            หมู่ที่  11  บ้านหัวนา   

            หมู่ที่  6    บ้านหนองพะยอม

   

  แผนที่โรงเรียน

  Untitled.jpg

   

   

   

   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  22  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2482  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองแวง เป็นสถานที่เล่าเรียน มีพระมหาทองคำ  ปลิวกระโทก  เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2513  ทางราชการได้ย้ายมาตั้งใหม่ในที่ดินซึ่งมีผู้จิตศรัทธาบริจาค (ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข นสล. ที่ นม. 1416) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  5   ถนนหนองแวง – คำไฮ  ตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) ในเนื้อที่  7 ไร่

  1 งาน 53 ตารางวา  เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย จำนวน  4  ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองแวง” ต่อมาในปี 2529 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง แบบ  สปช.105/26 จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ  600,000 บาท ซึ่งต่อมาได้ต่อเติมชั้นล่างเพิ่มอีก 3 ห้องเรียน ในปี 2553 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง  2 ชั้น  4  ห้องเรียน  งบประมาณ 2,535,000 บาท

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดสอนชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 146  คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 13 คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน  ครู  6 คน พนักงานราชการ 2 คนธุรการโรงเรียน  1  คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  ช่างไฟฟ้า ขั้น 4  1 คน   และลูกจ้างชั่วคราว SP2 1 คน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. การบริหารจัดการศึกษา

           โรงเรียนบ้านหนองแวง   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  ด้าน   ได้แก่   ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ   ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป   ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหารแบบ ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Base Management  :  SBM) และกระบวนการ PDCA

   

  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองแวง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         วิสัยทัศน์

           “ ภายในปีการศึกษา 2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง มีศักยภาพในระดับสากลบนพื้นฐาน  ความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างทุนทางปัญญา มีอัจฉริยภาพความเป็นเลิศรายบุคคล ”

   

         พันธกิจ

           1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอัน

             พึงประสงค์ที่ดีของสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างทุนทางปัญญา

           2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของบุคคล

             พัฒนามีอัจฉริยภาพความเป็นเลิศรายบุคคล และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เป็นสุข

           3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที

             ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

           4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานวิชาชีพครู

           5. ส่งเสริมบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากหลากหลายองค์การและยึดหลักธรรมาภิบาล

           6. พัฒนาสถานศึกษาได้มาตรฐานและเป็นแหล่งบริการความรู้แก่ทุกองค์กร

   

         เป้าหมาย

           1. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นประชากรที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีความสุข ตามมาตรฐาน

             การศึกษาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน

             วิชาชีพครูตามยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

           3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน แห่งโลกการเปลี่ยนแปลง ผสมผสาน

             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและองค์การอื่นในการบริหารจัดการศึกษาโดยึดหลัก

             ธรรมาภิบาล

   

         อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (ผู้เรียน)

                  “ซื่อสัตย์ มีวินัย ไหว้สวย

   

         เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (โรงเรียน)

                          วิชาการเด่น เน้น กิจกรรมการเล่นกีฬา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

         โรงเรียนบ้านหนองแวง มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย

  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

  (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการปฏิรูป

  ประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบายสำนักงาน

  รายงานประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองแวง 2563

          คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้กำหนดทิศทางการ

  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ผลผลิต จุดเน้นและ

  ตัวชี้วัด

   

   

  4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

         กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

         กลยุทธ์ที่  2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงคลอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส

                         ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพ

         กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

         กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   

  5. การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

  โครงการ / กิจกรรม

  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  (มฐ.ที่ / ประเด็นที่)

  วัตถุประสงค์

  วิธีการดำเนินงาน

  ผลการดำเนินงาน

  ปฐมวัย

  ๑.ดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย

  มาตรฐานที่๑ เด็กมีคุณภาพเด็ก

  ตัวบ่งชี้ที่

  ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔

   

  ๑.เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

  ๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวได้เหมาะสม

  ๓.เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองได้

  ๔.เพื่อให้นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค

  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดได้

   

  ๑.วางแผนการดำเนินกิจกรรม(P)

  - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

  - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยครู ชมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  - จัดหางบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ

  -ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ

  ๒.การดำเนินการ(D)

  -ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  -จัดหางบประมาณวัสดุอุปกรณ์

  -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเด็กดีวิถีพุทธ

  -จัดทำบันทึกการประเมิน คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน(บันทึกโดยครู)

  ๓.การตรวจสอบ(C)

  -ติดตามประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตารมคุฯลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  -ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการเด็กดีวิถีพุทธ

  ๔.การปรับปรุง(A)

  -นำข้อมูลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนมาศึกษาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม

  ๑.นักเรียนมีร่างกายการเจริญเติบโตและมีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรงตามวัย

  ๒.นักเรียนมีความรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

  ๓.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 รักการออกกำลังกายมากขึ้นและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

  ๔.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑0 ประการได้เหมาะสมตามวัย

   

  ปฐมวัย

  ๒.เด็กวิถีพุทธ

  มาตรฐานที่๑ เด็กมีคุณภาพเด็ก

  ตัวบ่งชี้ที่

  ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔

   

  ๑.เพื่อให้นักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ ครู อาจารณ์

  ๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตว์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน

  ๓.เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

  ๔.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย สามารถปฏิบัติตามอัตลักษณ์โรงเรียน(มีวินัยไหว้สวย)

   

  ๑.วางแผนการดำเนินกิจกรรม(P)

  - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

  - แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยครู ชมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  - จัดหางบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ

  -ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ

  ๒.การดำเนินการ(D)

  -ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  -จัดหางบประมาณวัสดุอุปกรณ์

  -ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเด็กดีวิถีพุทธ

  -จัดทำบันทึกการประเมิน คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน(บันทึกโดยครู)

  ๓.การตรวจสอบ(C)

  -ติดตามประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตารมคุฯลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  -ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการเด็กดีวิถีพุทธ

  ๔.การปรับปรุง(A)

  -นำข้อมูลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนมาศึกษาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์

  -นำผลข้อมูลที่ได้ทางด้านต่างๆของผู้เรียนและตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายงานผู้บริหาร สถานศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพต่อไป

  ๑.เด็กมีพื้นฐานความพร้อมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

  ๒.เด็กประสบความสำเร็จตามหลักปรัชญาคุณธรรมพื้นฐาน ๙ ประการ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

  ปฐมวัย

  ๓.ปฐมวัยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  มาตรฐานที่๑ เด็กมีคุณภาพเด็ก

  ตัวบ่งชี้ที่

  ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔

   

  ๑.เพื่อให้นักเรียนนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย

  ๒.เพื่อสร้างความภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

  ๓.เพื่อให้นักเรียนมีวิธีประหยัดรู้จักการอดออม รู้จักใช้วัสดุ สิ่งของ ทรัพยากรอย่างพอเพียง

  ๔.เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก มีจิตสำนึกรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

  ๑.วางแผนการดำเนินกิจกรรม(P)

  - ประชุมชี้แจงครูและผู้ปกครองสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในโรงเรียน

  - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ

  ๒.การดำเนินการ(D)

  -จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

  -จัดกิจกรรมดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้

  -บันทึกการออมวันละ ๑ บาท ของนักเรียนแต่ละห้อง

  -ประเมินความพึงพอใจของทุกฝ่าย

  ๓.การตรวจสอบ(C)

  -นิเทศติดตามผลโครงการ ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้

  -ประเมินผลการเรียนรู้และสรุปปัญหาพัฒนาผู้เรียน

  ๔.การปรับปรุง(A)

  -การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้นักเรียนนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย

  ๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเต็มตามศักยภาพ

  ๒.นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการประหยัด รู้จักการอดออม การใช้วัสดุ สิ่งของ

  ทรัพยากรอย่างพอเพียง

   

  ปฐมวัย

  ๔.พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และพื้นฐานทางภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย

  มาตรฐานที่๑ เด็กมีคุณภาพเด็ก

  ตัวบ่งชี้ที่

  ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔

   

  ๑.เพื่อให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณืที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถบรูณาการการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง(Brain-based Learning BBL)

  ๒.เพื่อให้ครูใช้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทักษะพื้นฐานทางภาษาต่างประเทศ ให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑

  ๓.เพื่อให้ครูสามารถจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน

  ๔.เพื่อรอรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการประเมินคุณภาพภายนอก(ระดับการศึกษาปฐมวัย)ของสำนักงานรับลองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

  ๑.วางแผนการดำเนินกิจกรรม(P)

  - ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนโครงการ

  -ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และชี้แจงโครงการ

  -แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ

  ๒.การดำเนินการ(D)

  -จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักศูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถบรูณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา((STEM EDUCATION))โดยใชการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้งานของสมอง(Brain-based Learning BBL)ร่วมกัน

  ๒.การส่งเสริมประสิทธิภาพครูผู้สอนเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

  ๓.คณะครูร่วมกันผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยและสาระการเรียนรู้

  ๔.คณะครูนำแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และทักษะพื้นฐานทางภาษาต่างประเทศให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  และศึกษาค้นคว้าเป็นวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑เรื่อง

  ๓.การตรวจสอบ(C)

  -ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถบรูณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา((STEM EDUCATION))โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้งานของสมอง(Brain-based Learning BBL) เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารของโรงเรียน

  -นิเทศ ติดตาม การดำเนินการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถบรูณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา((STEM EDUCATION))โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้งานของสมอง(Brain-based Learning

  BBL)

  -ประเมินผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์สรุปประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

  ๔.การปรับปรุง(A)

  -นำข้อมูลปัญหาที่พบจากการประเมินผลการจัดทำและการใช้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถบรูณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา((STEM EDUCATION))โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้งานของสมอง(Brain-based Learning BBL) มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป

  ๑.ครูมีแผนการจัดประสบการณืที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถบรูณาการการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง(Brain-based Learning BBL)

  ๒.ครูได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทักษะพื้นฐานทางภาษาต่างประเทศ ให้เด็กมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑

  ๓.ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผู้เรียน

  ๔.มีผลการปฏิบัติงานรอรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการประเมินคุณภาพภายนอก(ระดับการศึกษาปฐมวัย)ของสำนักงานรับลองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

   

  ปฐมวัย

  ๕.สร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของเด็กไทย ๑๒ ประการ

   

   

  มาตรฐานที่๑ เด็กมีคุณภาพเด็ก

  ตัวบ่งชี้ที่

  ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔

   

  ๑.เพื่อให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมและความสามารถตามค่านิยมหลักของเด็กไทย ๑๒ ประการได้เหมาะสมตามวัยเต็มศักยภาพ

  ๒.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  ๓.เพื่อให้ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

  ๑.การวางแผนกิจกรรม(P)

  -ประชุมชี้แจงและวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

  -แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม

  หลักของเด็กไทย ๑๒ ประการ

  -ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยม

  หลักของเด
  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-17 21:53:29 น.


โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-418308 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสำราญ ประภาวงค์ โทรศัพท์: 0872599096 อีเมล์: Krurab1234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]