โรงเรียนบ้านหนองยาง


ประวัติโรงเรียนบ้านหนองยาง

 

โรงเรียนบ้านหนองยางจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 เป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบล ขุย1 (วัดช่องแมว) ให้ชื่่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลขุย 2 (วัดหนองยาง) เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนอาศัยศาสาวัดศิริจุมาภิรมย์ เป็นที่ทำการเรียนการสอน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนบ้านหนองยางและต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมในโครงการขยายโอกาศทางการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 รวม 11 ห้องเรียน ครูจำนวน 8 คน พนักงานราชการจำนวน 1 คน  ช่าครุภัณฑ์ชั้น 3 จำนวน 1 คน นักเรียนทั้งหมดจำนวน  110  คน 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอภิลักษณ์ จรไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองยาง

นางสุกัญญา สิงห์สุพรรณ
นางธัญภา เที่ยงขันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองยาง โทรศัพท์: 044964518 อีเมล์: wutichai_s@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวุฒิชัย ศรีทาป โทรศัพท์: 0844252590 อีเมล์: wutichai_s@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ