โรงเรียนบุญวัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

 

http://www.boon.ac.th/main/

ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา 

      โรงเรียนบุญวัฒนา  ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสสถาปนาพระราชอิสริยยศ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
 จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเปิดอาคารเรียนถาวรหลังแรก  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2517   ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ 

เมื่อวันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2516  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “บุญวัฒนา”    
ปี 2548  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548

         โรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด  แบบสหศึกษา  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  3  ราย  คือ

             1. ร้อยโทรส-นางลูกอินทร์  มาศิริ   บริจาคที่ดิน  จำนวน  50  ไร่ และยกที่ดินบริเวณมุมถนนทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันออก ติดถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย
                 ประมาณ 30 ตารางวา ให้โรงเรียนบุญวัฒนาเพื่อสร้างศาลาและป้ายชื่อโรงเรียน
             2. สิบเอกสมศักดิ์  เจริญพจน์  บริจาคที่ดิน  จำนวน  32  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา
             3. นายบุญธรรม- นางบุญพริ้ง  ต.สุวรรณ   บริจาคทรัพย์สร้างโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 6 ล้านบาท  (อาคารเรียนถาวรหลังที่  1  พร้อมอาคารประกอบและครุภัณฑ์)

ปัจจุบัน

          โรงเรียนบุญวัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2559 จำนวน  99  ห้องเรียน (นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 48 ห้อง, นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 51 ห้อง)  รวมนักเรียนทั้งหมด  4,157  คน   จำนวนครูตาม จ.18  ตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 จำนวน  214  คน  โดยมีนายอนันต์  เพียรเกาะ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมาตรฐานสากล  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่  2   ได้แก่  ญี่ปุ่น  จีน   ตามความถนัดและความสนใจ 

           โรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  รวม  3   ศูนย์  คือ   ศูนย์คณิตศาสตร์ ,ศูนย์ชีววิทยา
และศูนย์แนะแนวการศึกษา

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

           สถาบัน 

                 1. รางวัลสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2538จากกระทรวงศึกษาธิการ
                 2. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา  ปี  2544
                 3. โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2556
                 4. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคำคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
                 5. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
                     ชาย
รายการแมกซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 26
                 6. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ  PMAC 2016 WORLD ART CONTEST มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
                 7. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับนานาชาติครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สพฐ.
                 8. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล ประจำปี 2558   ปปช. จังหวัดนครราชสีมา

 

            ผู้บริหารและครู

  • นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์      รองผู้อำนวยการโรงเรียน             รางวัลเพชรสามัญ ประจำปี 2558       
  • นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รางวัลเพชรสามัญ ประจำปี 2558
  • นางวรินรำไพ  ไกรสร           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา
  • นางเทวีวรรณ  การปลูก       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา
  • นายวรพจน์  โพธิ์พันธ์ไม้      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2558
  • นางรินภัทร  บุตรศรีภูมิ         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2558
  • นางสาวเกษรา  มีลาภ          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2558

 

             ระดับนานาชาติ

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
                  -  รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  การแข่งขันศิลปะ ระดับนานาชาติ  ณ  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
                  -  รางวัลที่  1  การแข่งขันวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
                  - รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดรัมไลน์  ณ  ประเทศมาเลเซีย
                  - นักเรียนผู้ชนะเลิศเรื่องเล่าประสบการณ์  จากมูลนิธิเรยูไก เดินทางไปเล่าประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

               นับจากวันที่  3  มกราคม  พ.ศ.  2516  ถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบุญวัฒนามีอายุครบ  44 ปี   แห่งการเติบโตอย่างมั่นคง  เป็นผลจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  จากภูมิหลังที่ชาวบุญวัฒนาภาคภูมิใจ   เกียรติประวัติที่งดงามโรงเรียนบุญวัฒนาในวันนี้จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนและสังคมให้ความเชื่อมั่น  ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก  สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติ  

                 

   

 

                    

              

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-12 11:53:32 น.

นายอนันต์ เพียรเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นางรัตยา กุลเกษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายสมัคร ถิ่นจันดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา

นางสาวปิติอร กัจจายะนันท์
นางสาวภูวษา รักษาภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,810
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boon@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรัตน์ดา โหมกจันทึก โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boonwattana1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]