โรงเรียนบุญวัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

 

http://www.boon.ac.th/main/

ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา 

      โรงเรียนบุญวัฒนา  ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสสถาปนาพระราชอิสริยยศ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
 จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเปิดอาคารเรียนถาวรหลังแรก  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2517   ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ 

เมื่อวันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2516  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “บุญวัฒนา”    
ปี 2548  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548

         โรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด  แบบสหศึกษา  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  3  ราย  คือ

             1. ร้อยโทรส-นางลูกอินทร์  มาศิริ   บริจาคที่ดิน  จำนวน  50  ไร่ และยกที่ดินบริเวณมุมถนนทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันออก ติดถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย
                 ประมาณ 30 ตารางวา ให้โรงเรียนบุญวัฒนาเพื่อสร้างศาลาและป้ายชื่อโรงเรียน
             2. สิบเอกสมศักดิ์  เจริญพจน์  บริจาคที่ดิน  จำนวน  32  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา
             3. นายบุญธรรม- นางบุญพริ้ง  ต.สุวรรณ   บริจาคทรัพย์สร้างโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 6 ล้านบาท  (อาคารเรียนถาวรหลังที่  1  พร้อมอาคารประกอบและครุภัณฑ์)

ปัจจุบัน

          โรงเรียนบุญวัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2561 จำนวน  101  ห้องเรียน (นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 49 ห้อง, นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 52 ห้อง)  รวมนักเรียนทั้งหมด  4,126  คน   จำนวนครูตาม จ.18  ตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 จำนวน  206  คน  โดยมีนายอนันต์  เพียรเกาะ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมาตรฐานสากล  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่  2   ได้แก่  ญี่ปุ่น  จีน   ตามความถนัดและความสนใจ 

           โรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  รวม  2  ศูนย์  คือ ศูนย์ชีววิทยาและศูนย์แนะแนวการศึกษา

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

           สถาบัน 

                 1. รางวัลสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2538จากกระทรวงศึกษาธิการ
                 2. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา  ปี  2544
                 3. รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดกลอนสุภาพ รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2560  โดยนายพิริยะภูมิ หง่อยกระโทก
                 4. รางวัลชนะเลิศเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)  โดยนางสาววรรธนี สาธุรัมย์ (ม.6/2)
                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 33  ประจำปี 2560  โดยนายวันชัย  รูปชัยภูมิ (ม.5/2)

                 5. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชายรายการแมกซ์พลอยส์ครอสเวิร์ด
                     เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 26
                 6. รางวัลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMTE) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนายพงศ์เทพ ชาญสัมพันธ์ (ม.6/1) เป็นตัวแทน
                     ประเทศไทย 1 ใน 12 คน ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธ์รัฐสวิส ประจำปี พ.ศ.2560  และสพฐ. ได้คัดเลือกนายพงศ์เทพ ชาญสัมพันธ์ เป็นตัวแทน 1 ใน 2 คน เข้าร่วม
                     ประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ณ Nationnal Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
                     และสพฐ. ได้คัดเลือกนางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธ์ (ม.6/1) เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ศึกษาดูงานโครงการ SAKURA Science Program 2017 ณ อิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น

                 7. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพศิลปกรรมภาพวาดจากดวงใจถวายแด่พ่อ  หัวข้อ "ภาพของพ่อ" ณ บริษัทอนันต์ภัณฑ์ ตัวแทนฯ MG โดยนายวิรุวัฒน์ วิรัตนจินดา (ม.4)   
                 8. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับนานาชาติครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สพฐ.
                 9. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

            ผู้บริหารและครู

  • นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูฯ  ณ Michigan State University        
  • นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รางวัลเพชรสามัญ ประจำปี 2558
  • นางวิชมัด  งามจิตร             ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   "รางวัลครูยิ่งคุณ" มูลนิธิรางวัลสมเด็จมหาจักรี ปี 2560  
  • นางเทวีวรรณ  การปลูก       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา
  • นายวรพจน์  โพธิ์พันธ์ไม้      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2560
  • นางรินภัทร  บุตรศรีภูมิ         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2558
  • นางสาวเกษรา  มีลาภ          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2558

 

             ระดับนานาชาติ

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
                  -  รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  การแข่งขันศิลปะ ระดับนานาชาติ  ณ  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
                  -  รางวัลที่  1  การแข่งขันวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
                  -  รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดรัมไลน์  ณ  ประเทศมาเลเซีย

                  นับจากวันที่  3  มกราคม  พ.ศ.  2516  ถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบุญวัฒนามีอายุครบ  45 ปี   แห่งการเติบโตอย่างมั่นคง  เป็นผลจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  จากภูมิหลังที่ชาวบุญวัฒนาภาคภูมิใจ   เกียรติประวัติที่งดงามโรงเรียนบุญวัฒนาในวันนี้จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนและสังคมให้ความเชื่อมั่น  ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก  " ภารกิจที่สำคัญที่สุดของชาติ คือ การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้เป็นกำลังสำคัญสำหรับ
อนาคตของประเทศชาติ  

                 

   

 

                    

              

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-19 15:29:27 น.

นายอนันต์ เพียรเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นางรัตยา กุลเกษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายสมัคร ถิ่นจันดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา

นางสาวประทุม คำนาค
นางสาวพจนีย์ บุพรัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,327
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boon@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรัตน์ดา โหมกจันทึก โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boonwattana1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]