โรงเรียนบุญวัฒนา


ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

 

http://www.boon.ac.th/obeclms/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=74&namemenu=ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา 

    โรงเรียนบุญวัฒนา  ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสสถาปนาพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ทรงเปิดอาคารเรียนถาวรหลังแรก  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2517   ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์   เมื่อวันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2516 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “บุญวัฒนา”

                โรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด  แบบสหศึกษา  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  3  ราย  คือ

  1. ร้อยโทรส-นางลูกอินทร์  มาศิริ   บริจาคที่ดิน  จำนวน  50  ไร่ 
  2. สิบเอกสมศักดิ์  เจริญพจน์  บริจาคที่ดิน  จำนวน  32  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา 
  3. นายบุญธรรม- นางบุญพริ้ง  ต.สุวรรณ  เจ้าของบริษัท  สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์  บริจาคทรัพย์สร้าง

อาคารเรียนถาวรหลังที่  1  พร้อมอาคารประกอบและครุภัณฑ์  จำนวน  6  ล้านบาท

              เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2516

 

ปัจจุบัน

              โรงเรียนบุญวัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2558 จำนวน  98  ห้องเรียน  (นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 47 ห้อง, นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 51 ห้อง)  รวมนักเรียนทั้งหมด  4,015  คน   จำนวนครูตาม จ.18  ตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2558 จำนวน  204  คน  โดยมีนายอนันต์  เพียรเกาะ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมาตรฐานสากล  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่  2   ได้แก่  ญี่ปุ่น  จีน  และฝรั่งเศส ตามความถนัดและความสนใจ 

              โรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  รวม  3   ศูนย์  คือ   ศูนย์คณิตศาสตร์ ,ศูนย์ชีววิทยาและศูนย์แนะแนวการศึกษา

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

              สถาบัน 

                 1. รางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2538จากกระทรวงศึกษาธิการ

                 2. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา  ปี  2544

         ครู

  • นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา   รางวัลคุรุสดุดี  จาก คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ
  • นางวรินรำไพ  ไกรสร   รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา
  • นางเทวีวรรณ  การปลูก  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา

               ระดับนานาชาติ

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  การแข่งขันศิลปะ ระดับนานาชาติ  ณ  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลที่  1  การแข่งขันวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  - รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดรัมไลน์  ณ  ประเทศมาเลเซีย

                  - นักเรียนผู้ชนะเลิศเรื่องเล่าประสบการณ์  จากมูลนิธิเรยูไก เดินทางไปเล่าประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

               ระดับประเทศ

                  - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ  1, 2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                  - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ  1, 2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ช่วงชั้นที่  4

                  - รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเปตอง  นักเรียน- นักศึกษาแห่งประเทศไทย  จ. ชุมพร

                  - คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ  1  การทดสอบความรู้ทางคณิตสาสตร์  รับโล่รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ

                  - รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต “ Thailand  International Marching Band Competition 2011” ประเภท Street  Parade   ณ  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี

                  -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำคมรุ่นโอเพ่น  ประเภททีม ชิงแชมป์ประเทศไทย

                  -  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคำคม รุ่นโอเพ่น เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่  23   -  รางวัลศูนย์ฝึกแข็งขันนักศึกษาวิชาทหาร  จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. 21 

                  นับจากวันที่  3  มกราคม  พ.ศ.  2516  ถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบุญวัฒนามีอายุครบ  42  ปี   แห่งการเติบโตอย่างมั่นคง  เป็นผลจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากร ที่ร่วมกันพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  จากภูมิหลังที่ชาวบุญวัฒนาภาคภูมิใจ   เกียรติประวัติที่งดงามโรงเรียนบุญวัฒนาในวันนี้จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนและสังคมให้ความเชื่อมั่น  ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก  สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติ  

   

 

                    

              

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-12 15:54:15 น.

นายอนันต์ เพียรเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายพัฐจักร อยู่พงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายสมัคร ถิ่นจันดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา

นายยุทธศาสตร์ พจนา
นายประสิทธิ์ เลิศล้ำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

119
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุญวัฒนา โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boonwattana1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรัตน์ดา โหมกจันทึก โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boonwattana1@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ