โรงเรียนบุญวัฒนา


ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

 

http://www.boon.ac.th/obeclms/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=74&namemenu=ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติโรงเรียนวัฒนา 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัฒนา  ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสสถาปนาพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ

  พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ทรงเปิดอาคารเรียนถาวรหลังแรก  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม 

  พ.ศ. 2517   ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์   เมื่อวันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2516 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “บุญวัฒนา”

 

                โรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด  แบบสหศึกษา  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  3  ราย  คือ

  1. ร้อยโทรส-นางลูกอินทร์  มาศิริ   บริจาคที่ดิน  จำนวน  50  ไร่ 
  2. สิบเอกสมศักดิ์  เจริญพจน์  บริจาคที่ดิน  จำนวน  32  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา 
  3. นายบุญธรรม- นางบุญพริ้ง  ต.สุวรรณ  เจ้าของบริษัท  สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์  บริจาคทรัพย์สร้าง

อาคารเรียนถาวรหลังที่  1  พร้อมอาคารประกอบและครุภัณฑ์  จำนวน  6  ล้านบาท

              เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2516

DSC07464

ปัจจุบัน

              โรงเรียนบุญวัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  97  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  4,484  คน   ครู –บุคลากรทางการศึกษา

จำนวน  232  คน  มีนายมโน  ศรีวัฒนพงศ์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

DSC04288  DSC_0061DSC_0026

 

                นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้รับคัดเลือก

เข้าโครงการมาตรฐานสากล  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่  2   ได้แก่  ญี่ปุ่น  จีน  และฝรั่งเศส

ตามความถนัดและความสนใจ 

                โรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31

รวม  2   ศูนย์  คือ   ศูนย์คณิตศาสตร์ และศูนย์ชีววิทยา

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

              สถาบัน 

                 1. รางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2538

จากกระทรวงศึกษาธิการ

                 2. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา  ปี  2544

 

              ผู้บริหาร

                  - นายมโน  ศรีวัฒนพงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย

สายที่  3  “มหาวิชรมงกุฎ”  พ.ศ.  2552

                  - นายมโน  ศรีวัฒนพงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จังหวัด

นครราชสีมา  พ.ศ.  2553

               ครู

  • นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา   รางวัลคุรุสดุดี  จาก คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ
  • นางวรินรำไพ  ไกรสร   รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา
  • นางเทวีวรรณ  การปลูก  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา

               ร ะดับนานาชาติ

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  การแข่งขันศิลปะ ระดับนานาชาติ  ณ  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลที่  1  การแข่งขันวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  - รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดรัมไลน์  ณ  ประเทศมาเลเซีย

                  - นักเรียนผู้ชนะเลิศเรื่องเล่าประสบการณ์  จากมูลนิธิเรยูไก เดินทางไปเล่าประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

               ร ะดับประเทศ

                  - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ  1, 2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                  - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ  1, 2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ช่วงชั้นที่  4

                  - รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเปตอง  นักเรียน- นักศึกษาแห่งประเทศไทย  จ. ชุมพร

                  - คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ  1  การทดสอบความรู้ทางคณิตสาสตร์  รับโล่รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ

                  - รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต “ Thailand  International Marching Band Competition 2011” ประเภท Street  Parade   ณ  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี

                  -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

                  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำคมรุ่นโอเพ่น  ประเภททีม ชิงแชมป์ประเทศไทย

                  -  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคำคม รุ่นโอเพ่น เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่  23

                  -  รางวัลศูนย์ฝึกแข็งขันนักศึกษาวิชาทหาร  จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. 21

 

IMG_0377DSC_0786

 

นับจากวันที่  3  มกราคม  พ.ศ.  2516  ถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบุญวัฒนามีอายุครบ  39  ปี  ซึ่งเป็น  39  ปี

แห่งการเติบโตอย่างมั่นคง  เป็นผลจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากร ที่ร่วมกันพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  จากภูมิหลังที่ชาวบุญวัฒนาภาคภูมิใจ   เกียรติประวัติที่งดงาม  โรงเรียน

บุญวัฒนาในวันนี้จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนและสังคมให้ความเชื่อมั่น  ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก  สร้างทรัพยากรบุคลคลที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติรุ่นแล้วรุ่นเล่า  ในโอกาสที่โรงเรียนมีอายุครบ  39 ปี

ในปี  2555  โรงเรียนร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าและสมาคมผู้ปกครองและครู  จึงร่วมมือกันจัดงานเฉลิมฉลอง

ขึ้นในวันที่  10 – 11  กุมภาพันธ์  ศกนี้  โดยในวันศุกร์ที่  10   กุมภาพันธ์  จัดให้มีนิทรรศการ “ 39  ปี บุญวัฒนา

เจิดจ้าสู่สากล ”   เพื่อนำเสนอผลงานครูและนักเรียน ที่แสดงถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30  น.    และวันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  ภาคเช้า  มีกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล   เพื่อหารายได้

สร้างหอเกียรติยศ และอุทยานแห่งความทรงจำ  ภาคค่ำ  กิจกรรมพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าทุกรุ่น  ร่วมแสดงมุทิตาจิต

แด่คณาจารย์  ร่วมชื่นชมความสามารถด้านการแสดงอย่างหลากหลายของศิษย์ปัจจุบัน ในงาน “39  ปี  ราตรีฟ้า – แดง”เริ่มเวลา  17.00  น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบุญวัฒนา  จ. นครราชสีมา สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ประสานงาน  39  ปี  บุญวัฒนา  โทร. 080 - 4697479 (DTAC), 088 – 3755749(AIS), 044 – 920211 ต่อ 111   

 

                    

              

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอนันต์ เพียรเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายพัฐจักร อยู่พงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายสมัคร ถิ่นจันดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา

นางนิรมล วงศ์บุตร
นางสาวกรรณิกา แจ้งหมื่นไวย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุญวัฒนา โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: mail@boon.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กมลลักษณ์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: mail@boon.ac.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ