โรงเรียนบุญวัฒนา


ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

 

http://www.boon.ac.th/obeclms/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=74&namemenu=ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา 

    โรงเรียนบุญวัฒนา  ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสสถาปนาพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ทรงเปิดอาคารเรียนถาวรหลังแรก  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2517   ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์   เมื่อวันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2516 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “บุญวัฒนา”

                โรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด  แบบสหศึกษา  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  3  ราย  คือ

  1. ร้อยโทรส-นางลูกอินทร์  มาศิริ   บริจาคที่ดิน  จำนวน  50  ไร่ 
  2. สิบเอกสมศักดิ์  เจริญพจน์  บริจาคที่ดิน  จำนวน  32  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา 
  3. นายบุญธรรม- นางบุญพริ้ง  ต.สุวรรณ  เจ้าของบริษัท  สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์  บริจาคทรัพย์สร้าง

อาคารเรียนถาวรหลังที่  1  พร้อมอาคารประกอบและครุภัณฑ์  จำนวน  6  ล้านบาท

              เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2516

 

ปัจจุบัน

              โรงเรียนบุญวัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2558 จำนวน  98  ห้องเรียน  (นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 47 ห้อง, นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 51 ห้อง)  รวมนักเรียนทั้งหมด  4,015  คน   จำนวนครูตาม จ.18  ตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2558 จำนวน  204  คน  โดยมีนายอนันต์  เพียรเกาะ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมาตรฐานสากล  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่  2   ได้แก่  ญี่ปุ่น  จีน  และฝรั่งเศส ตามความถนัดและความสนใจ 

              โรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  รวม  3   ศูนย์  คือ   ศูนย์คณิตศาสตร์ ,ศูนย์ชีววิทยาและศูนย์แนะแนวการศึกษา

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

              สถาบัน 

                 1. รางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2538จากกระทรวงศึกษาธิการ

                 2. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา  ปี  2544

         ครู

  • นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา   รางวัลคุรุสดุดี  จาก คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ
  • นางวรินรำไพ  ไกรสร   รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา
  • นางเทวีวรรณ  การปลูก  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา

               ระดับนานาชาติ

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  การแข่งขันศิลปะ ระดับนานาชาติ  ณ  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลที่  1  การแข่งขันวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  - รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดรัมไลน์  ณ  ประเทศมาเลเซีย

                  - นักเรียนผู้ชนะเลิศเรื่องเล่าประสบการณ์  จากมูลนิธิเรยูไก เดินทางไปเล่าประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

               ระดับประเทศ

                  - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ  1, 2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                  - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ  1, 2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ช่วงชั้นที่  4

                  - รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเปตอง  นักเรียน- นักศึกษาแห่งประเทศไทย  จ. ชุมพร

                  - คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ  1  การทดสอบความรู้ทางคณิตสาสตร์  รับโล่รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ

                  - รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต “ Thailand  International Marching Band Competition 2011” ประเภท Street  Parade   ณ  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี

                  -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำคมรุ่นโอเพ่น  ประเภททีม ชิงแชมป์ประเทศไทย

                  -  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคำคม รุ่นโอเพ่น เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่  23   -  รางวัลศูนย์ฝึกแข็งขันนักศึกษาวิชาทหาร  จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. 21 

                  นับจากวันที่  3  มกราคม  พ.ศ.  2516  ถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบุญวัฒนามีอายุครบ  42  ปี   แห่งการเติบโตอย่างมั่นคง  เป็นผลจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากร ที่ร่วมกันพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  จากภูมิหลังที่ชาวบุญวัฒนาภาคภูมิใจ   เกียรติประวัติที่งดงามโรงเรียนบุญวัฒนาในวันนี้จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนและสังคมให้ความเชื่อมั่น  ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก  สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติ  

   

 

                    

              

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-12 15:54:15 น.

นายอนันต์ เพียรเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายพัฐจักร อยู่พงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายสมัคร ถิ่นจันดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา

นางจริยา วันเฟื่องฟู
นางนงลักษณ์ สุมาลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุญวัฒนา โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boonwattana1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรัตน์ดา โหมกจันทึก โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: boonwattana1@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ