โรงเรียนบุญวัฒนา


ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

 

http://www.boon.ac.th/obeclms/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=74&namemenu=ประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติโรงเรียนวัฒนา 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัฒนา  ก่อตั้งขึ้นในวโรกาสสถาปนาพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ

  พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

ทรงเปิดอาคารเรียนถาวรหลังแรก  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม 

  พ.ศ. 2517   ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์   เมื่อวันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2516 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “บุญวัฒนา”

 

                โรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด  แบบสหศึกษา  โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  3  ราย  คือ

  1. ร้อยโทรส-นางลูกอินทร์  มาศิริ   บริจาคที่ดิน  จำนวน  50  ไร่ 
  2. สิบเอกสมศักดิ์  เจริญพจน์  บริจาคที่ดิน  จำนวน  32  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา 
  3. นายบุญธรรม- นางบุญพริ้ง  ต.สุวรรณ  เจ้าของบริษัท  สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์  บริจาคทรัพย์สร้าง

อาคารเรียนถาวรหลังที่  1  พร้อมอาคารประกอบและครุภัณฑ์  จำนวน  6  ล้านบาท

              เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2516

DSC07464

ปัจจุบัน

              โรงเรียนบุญวัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  97  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  4,484  คน   ครู –บุคลากรทางการศึกษา

จำนวน  232  คน  มีนายมโน  ศรีวัฒนพงศ์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

DSC04288  DSC_0061DSC_0026

 

                นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้รับคัดเลือก

เข้าโครงการมาตรฐานสากล  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่  2   ได้แก่  ญี่ปุ่น  จีน  และฝรั่งเศส

ตามความถนัดและความสนใจ 

                โรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31

รวม  2   ศูนย์  คือ   ศูนย์คณิตศาสตร์ และศูนย์ชีววิทยา

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

              สถาบัน 

                 1. รางวัลสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2538

จากกระทรวงศึกษาธิการ

                 2. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา  ปี  2544

 

              ผู้บริหาร

                  - นายมโน  ศรีวัฒนพงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย

สายที่  3  “มหาวิชรมงกุฎ”  พ.ศ.  2552

                  - นายมโน  ศรีวัฒนพงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จังหวัด

นครราชสีมา  พ.ศ.  2553

               ครู

  • นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา   รางวัลคุรุสดุดี  จาก คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ
  • นางวรินรำไพ  ไกรสร   รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา
  • นางเทวีวรรณ  การปลูก  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น   จากคุรุสภา

               ร ะดับนานาชาติ

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  การแข่งขันศิลปะ ระดับนานาชาติ  ณ  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดวาดภาพ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  -  รางวัลที่  1  การแข่งขันวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                  - รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดรัมไลน์  ณ  ประเทศมาเลเซีย

                  - นักเรียนผู้ชนะเลิศเรื่องเล่าประสบการณ์  จากมูลนิธิเรยูไก เดินทางไปเล่าประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

               ร ะดับประเทศ

                  - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ  1, 2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                  - รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ  1, 2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ช่วงชั้นที่  4

                  - รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเปตอง  นักเรียน- นักศึกษาแห่งประเทศไทย  จ. ชุมพร

                  - คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ  1  การทดสอบความรู้ทางคณิตสาสตร์  รับโล่รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ

                  - รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต “ Thailand  International Marching Band Competition 2011” ประเภท Street  Parade   ณ  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี

                  -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

                  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำคมรุ่นโอเพ่น  ประเภททีม ชิงแชมป์ประเทศไทย

                  -  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคำคม รุ่นโอเพ่น เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่  23

                  -  รางวัลศูนย์ฝึกแข็งขันนักศึกษาวิชาทหาร  จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. 21

 

IMG_0377DSC_0786

 

นับจากวันที่  3  มกราคม  พ.ศ.  2516  ถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบุญวัฒนามีอายุครบ  39  ปี  ซึ่งเป็น  39  ปี

แห่งการเติบโตอย่างมั่นคง  เป็นผลจากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และบุคลากร ที่ร่วมกันพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  จากภูมิหลังที่ชาวบุญวัฒนาภาคภูมิใจ   เกียรติประวัติที่งดงาม  โรงเรียน

บุญวัฒนาในวันนี้จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนและสังคมให้ความเชื่อมั่น  ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก  สร้างทรัพยากรบุคลคลที่มีคุณค่าให้กับประเทศชาติรุ่นแล้วรุ่นเล่า  ในโอกาสที่โรงเรียนมีอายุครบ  39 ปี

ในปี  2555  โรงเรียนร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าและสมาคมผู้ปกครองและครู  จึงร่วมมือกันจัดงานเฉลิมฉลอง

ขึ้นในวันที่  10 – 11  กุมภาพันธ์  ศกนี้  โดยในวันศุกร์ที่  10   กุมภาพันธ์  จัดให้มีนิทรรศการ “ 39  ปี บุญวัฒนา

เจิดจ้าสู่สากล ”   เพื่อนำเสนอผลงานครูและนักเรียน ที่แสดงถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30  น.    และวันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  ภาคเช้า  มีกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล   เพื่อหารายได้

สร้างหอเกียรติยศ และอุทยานแห่งความทรงจำ  ภาคค่ำ  กิจกรรมพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าทุกรุ่น  ร่วมแสดงมุทิตาจิต

แด่คณาจารย์  ร่วมชื่นชมความสามารถด้านการแสดงอย่างหลากหลายของศิษย์ปัจจุบัน ในงาน “39  ปี  ราตรีฟ้า – แดง”เริ่มเวลา  17.00  น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบุญวัฒนา  จ. นครราชสีมา สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ประสานงาน  39  ปี  บุญวัฒนา  โทร. 080 - 4697479 (DTAC), 088 – 3755749(AIS), 044 – 920211 ต่อ 111   

 

                    

              

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอนันต์ เพียรเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นางสุภาพ ขอพึ่งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายพัฐจักร อยู่พงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา
นายสมัคร ถิ่นจันดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุญวัฒนา

นายประเสริฐ เผนโคกสูง
นายวีระพรรณ์ ชาญศิลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

55
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุญวัฒนา โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: mail@boon.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กมลลักษณ์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง โทรศัพท์: 044-920211 อีเมล์: mail@boon.ac.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ