• ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาตั้งอยู่เลขที่  ๒๑๐ หมู่ ๑ ถนนพิมาย - หินดาด  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๑๐  โทรศัพท์ ๐๔๔- ๙๖๕๔๔๘ โทรสาร ๐๔๔-๙๖๕๔๔๘ E –mail nikhomphimai@gmail.com website http:// www.npss.ac.th  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ เขตพื้นที่บริการประกอบด้วย  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๒  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๕  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๖  โรงเรียนโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี  โรงเรียนบ้านสะแกงาม  โรงเรียนเพชรหนองขาม  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน  โรงเรียนบ้านดอนแซะ  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  โรงเรียนหนองบัวลอย  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง  โรงเรียนบ้านหนองโสน  โรงเรียนบ้านเมืองรัง  โรงเรียนบ้านดอนหวาย  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  โรงเรียนโคกพลวง  โรงเรียนโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา

                   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

   

            โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ตั้งอยู่เลขที่  ๒๑๐ หมู่ ๑ ถนนพิมาย - หินดาด  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพิมายวิทยา  มีชื่อว่าโรงเรียนพิมายวิทยาสาขาตลาดนิคม มีนายวันชัย  นงค์สูงเนิน ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ  ๖ รักษาการหัวหน้าสาขาในขณะนั้น  ภายหลังโรงเรียนพิมายวิทยาได้แต่งตั้ง นายศิริ  สัมกำปัง  ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ  ๖  เป็นหัวหน้าสาขา        โรงเรียนพิมายวิทยาสาขาตลาดนิคม ได้เปิดทำการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคคลากรจากกรมสามัญศึกษาและโรงรียนพิมายวิทยา  ขณะเดียวกันได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองพิมายใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  ซึ่งทางนิคมสร้างตนเองพิมาย  ได้จัดแบ่งพื้นที่บริเวณตรงข้ามค่ายลูกเสืออำเภอพิมาย  จำนวน  ๓๕  ไร่ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน

            กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๓๙  โดยให้ชื่อว่า  “โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา” พร้อมกันนี้ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งให้ นายวิศิษฏ์  หิรัณยโกวิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว  “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  ตั้งแต่วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๓๙  จึงนับว่าเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

  ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๓๙  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นายศิริ   สัมกำปัง  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ

            ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารเรียน  สิ่งก่อสร้างหลายรายการ  จึงได้ย้ายสถานที่เรียนชั่วคราวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๑  มาที่อาคารเรียนปัจจุบันซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในปีการศึกษา  ๒๕๔๐  โดยโรงเรียนพัฒนาด้านอาคารสถานที่ต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเรื่อยมาดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

            พ.ศ. ๒๕๔๑  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงได้เปิดทำการสอนระดับชั้น ม. ๔   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน ๒ ห้องเรียน  จัดแผนห้องเรียนเป็น  ๕-๕-๔-๒  รวม ๑๖ ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณจัดสรรและประมูลราคาในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ ๑๐๘ ล  จากกรมสามัญศึกษา เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๓๔,๘๖๖ บาท และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมประชาสงเคราะห์ สร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดความจุ ๕๐๓  จำนวน ๒  ชุด 

  พ.ศ. ๒๕๔๒  โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน ๔ ห้องเรียน  โดยมีการจัดแผนห้องเรียนเป็น  ๕-๕-๕-๒-๒ รวม ๑๙ ห้องเรียน

  ได้อาคารแบบ ๑๐๘ล  เป็นห้องเรียนจำนวน ๖ ห้องเรียน                     

  พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน  ๖ ห้องเรียน จัดแผนการเรียน  ๕-๕-๕-๓-๒-๒  รวม  ๒๒  ห้องเรียน  

             พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๗   โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา   มีการจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการจัดแผนชั้นเรียนดังนี้   ๕-๔-๔-๒-๓-๒ รวม ๒๐  ห้องเรียน  มีนายศิริ  สัมกำปัง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่  ๓๐   เมษายน  ๒๕๔๗  ผู้อำนวยการศิริ  สัมกำปัง ได้ลาออกตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ทางเลือกใหม่ให้ชีวิต)    

              พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙  มีนายประจักษ์ ธีรพงศธร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการ ๑ ท่าน คือ  นายจำลอง  นากดิลก

              พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๓  มีนายมานพ  เอื้อศิลามงคล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีรองผู้อำนวยการ

  ๒ ท่าน คือ  นายชาญ  อยู่เกาะ  และนายบัวโฮม   โพธิพันไม้    

              ๘  มกราคม  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔   มีนายโกเมศ  หอยมุกข์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ ท่าน คือ  นายบัวโฮม  โพธิพันไม้  และนายอภิรมย์   สินชุม 

              พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๘  มีนายโกเมศ  หอยมุกข์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน

  ๒ ท่าน คือ  นายอภิรมย์   สินชุม  และนางสาวสุวพิชญ์  ประจิต

             พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  มีนายปรีชา  เพียรกลาง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน

  ๒ ท่าน คือ  นายอภิรมย์   สินชุม  และนางสาวสุวพิชญ์  ประจิต  ต่อมา  นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต  สอบคัดเลือกเป็น

  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้  จึงเหลือรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพียงท่านเดียว

             ปัจจุบันมี นายปรีชา  เพียรกลาง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มี นายอภิรมย์  สินชุม  และ

  นายธีระพงค์  ทาพิลา  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ซึ่งในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ทั้ง ๒ ท่าน สอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ เป็นผลให้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบันว่างลง

              โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

  ปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๒๑ ห้องเรียน  ครู จำนวน  ๓๖  คน พนักงานราชการ จำนวน  ๓  คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน  ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  ๓  คน  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 16:11:39 น.

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044965448 อีเมล์: npss@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Kanokwan Harachai โทรศัพท์: 0871450803 อีเมล์: kanokwan@npss.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]