• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
  2.1 นายชินวัตร ยางนอก ประธานสภานักเรียน
  2.2 นางสาวธิดาพร ทนนศรี รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
  2.3 นางสาวนริศรา นาคพะเนาว์ รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
  2.4 นางสาวณัฐนิดา สีมูลลาด เหรัญญิก
  2.5 นายชัชชล พงษ์พิมาย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  2.6 นางสาวบุษรากร เทพกลาง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  2.7 นางสาวนิตยา ฝีมือสาร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
  2.8 นางสาววนิดา เทือกพุทรา หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  2.9 นายนราธิป สายสินทอง กรรมการฝ่ายกิจกรรม
  2.10 นายภูวรินทร์ ป้องพิมพ์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม
  2.11 นายธีระพงษ์ คาจันทร์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม
  2.12 นายอนุลักษณ หมายส่องกลาง กรรมการฝ่ายกิจกรรม
  2.13 เด็กหญิงจิราภรณ์ เขจรฤทธิ์ หัวหน้าชั้น ม.1/1
  2.14 เด็กหญิงธวัลรัตน์ พานสุวรรณ หัวหน้าชั้น ม.1/2
  2.15 เด็กชายจักรภัทร เเร้นพิมาย หัวหน้าชั้น ม.1/3
  2.16 เด็กหญิงนวนอนงค์ ถอยกระโทก หัวหน้าชั้น ม.1/4
  2.17 เด็กหญิงชนธิดา เดี่ยวกลาง หัวหน้าชั้น ม.1/5
  2.18 เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชาตดี หัวหน้าชั้น ม.2/1
  2.19 เด็กหญิงจีรนันท์ บุตรชานนท์ หัวหน้าชั้น ม.2/2
  2.20 เด็กหญิงพรรณประภา ผิวผัน หัวหน้าชั้น ม.2/3
  2.21 เด็กชายเทพพิทักษ์ น้านิน หัวหน้าชั้น ม.2/4
  2.22 เด็กชายพีรวัตน์ พิรักษา หัวหน้าชั้น ม.2/5
  2.23 เด็กหญิงกนกวรรณ คาธิสี หัวหน้าชั้น ม.3/1
  2.24 เด็กหญิงวรนุช สุทธิสิน หัวหน้าชั้น ม.3/2
  2.24 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองดี หัวหน้าชั้น ม.3/3
  2.25 เด็กหญิงบุพาพร บุราลม หัวหน้าชั้น ม.3/4
  2.26 เด็กหญิงเกวลิน ได้งาน หัวหน้าชั้น ม.3/5
  2.27 นาย ณัฐวุฒิ กาพุฒกลาง หัวหน้าชั้น ม.4/1
  2.28 นางสาว ศิรินันท์ หาญโกธา หัวหน้าชั้น ม.4/2
  2.29 นางสาว วรรณภา ฟองพิมาย หัวหน้าชั้น ม.4/3
  2.30 นางสาว ธิดาพร ทนนศรี หัวหน้าชั้น ม.5/1
  2.31 นางสาว ขวัญเรือน โคกสูง หัวหน้าชั้น ม5/2
  2.32 นายณัฐพล คลังพิมาย หัวหน้าชั้น ม.6/1
  2.33 นางสาว สุพัตรา พะนา หัวหน้าชั้น ม.6/2
  2.34 นางสาวเสาวณี เหล่าวานิช เลขานุการสภานักเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 16:11:39 น.

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044965448 อีเมล์: npss@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Kanokwan Harachai โทรศัพท์: 0871450803 อีเมล์: kanokwan@npss.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]