• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

   


            1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

            2. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

            3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม

            4. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

   

   1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ

  3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตงาน

                 หัตถกรรมนำไปสู่การมีรายได้

  4. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและบูรณาการเทคโนโลยีใน 

                การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  6. โรงเรียนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา

  7. โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศ สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้

  8. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:21:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา เพียรกลาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนพล ถอยกระโทก

 • นางคมเนตร ปนสันเทียะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,761
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044965448 อีเมล์: npss@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Kanokwan Harachai โทรศัพท์: 0871450803 อีเมล์: tc804@npss.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]