โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ                                                                                                             เป้าประสงค์  1.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ                                 2. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน             

        2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                                          3. ครูพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

        3.  ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                                                                        4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่นตามมาตรฐานการศึกษา

        4.  สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้                                              5. โรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

        5.   ประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา                                    6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

                                                                                                                                                   7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: watbansamed@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศิริลักษณ์ ทวยมีฤทธิ์ โทรศัพท์: 0910186847 อีเมล์: watbansamed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]