โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาตามกฎหมาย

         การศึกษา

  ¯ ด้านวิชาการ

  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  Äจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

        ตามอัธยาศัย     รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ (ม.1 วรรคสอง)

  Äจัดกระบวนการเรียนรู้ (ม.24)

  Äจัดการประเมินผู้เรียน (ม.26)

  Äจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางในส่วนที่เกี่ยวกับ     

  สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ม 27 วรรคสอง)

  Äพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้สอนสามารถวิจัย

                  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน (ม.30)

  Äบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ 

        บริหารทั่วไป ตามที่กระทรวงกระจายอำนาจมาให้ (ม.39)

  Äคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม 40)

  Äจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี เสนอ

        ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน (ม.48)

  Äพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาของผู้เรียน (ม 66)

  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

  Äจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา   

        อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือ 

        เด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส  หรือเด็กที่มี 

        ความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบ และวิธีการ

        ที่เหมาะสม (ม.12)

  Äประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน

       การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

       และข้อบังคับของทางราชการ (ม.39 (2))

  Äอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ 

       การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (ม.39 (5))

  Äปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษา

        ขั้นพื้นฐาน  และผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่น

        ที่กระทรวงมอบหมาย (ม.39 (6))

  Äดำเนินงานตามที่ได้รับการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ (ม.44 และ  ม.45)

  ¯ ด้านงบประมาณ

  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  Äบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

        บริหารทั่วไปตามที่กระทรวงกระจายอำนาจมาให้ (ม.39)

  Äคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.40)

  Äปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาทั้งที่  

       เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหา

       รายได้จากบริหารของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

       นโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจ หลักของสถานศึกษา (ม.59 วรรคหนึ่ง)

  2.    กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

  Äประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน การ

  พัสดุ  สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ (ม.39 (2))

  Äปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ และผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย (ม.39 (6))

  Äดำเนินงานตามที่ได้รับการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ (ม.44 และ ม.45)

  3.   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

       ขั้นพื้นฐาน

  Äวิเคราะห์และจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

  Äเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

  ¯ ด้านการบริหารงานบุคคล

  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  Äบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ 

        บริหารทั่วไปตามที่กระทรวงกระจายอำนาจมาให้ (ม 39)

  Äคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม 40)

  Äพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา

       (ม.65)

  2.    กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  Äผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     ในสถานศึกษา (ม.39 วรรคหนึ่ง)

  Äบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

  ทางราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา    

   (ม 39 (1))

  Äประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ

  พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ (ม.9 (2))

  Äปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย  (ม.39 (6))

  Äดำเนินงานตามที่ได้รับการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ (ม.44 และ ม.45)

  3.   กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  Äควบคุม ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ

  ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด     

   (ม.27 (1))

  Äพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

       (ม.27 (2))

  Äส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มี

        การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ม.27 (3))

  Äจัดทำมาตรฐานภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

        สถานศึกษา (ม.27 (4))

   

  Äประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ม.27 (5))

  Äปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

        หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย (ม.27 (6))

  Äสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติตา

        มาตรฐานตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติพิเศษ (ม.49)

  Äบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู และตำแหน่งบุคลากร

       ทางการศึกษาในสถานศึกษา (ม.53 (4))

  Äสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

        ออกจากราชการ เนื่องจากมีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความ 

        เหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.

        กำหนด (ม.56 วรรคสอง)

  Äสั่งบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับ

  ราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด   (ม.65)

  Äสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง (ม.68)

  Äการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ม.73)

  Äยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

       มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ (ม.75)

  Äแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุให้ทราบถึงภาระงาน

  มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน  ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ม.78)

  Äปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้

  ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.กำหนด (ม.79)

  Äส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ

       งานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ม.81)

  Äรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ (ม.82)

  Äเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

       กระทำผิดวินัยและดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร

       กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย (ม.95 และ ม.98)

  Äพิจารณาอนุญาตหรือยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากข้าราชการครู และบุคลากรทางกา 

        ศึกษา (ม.108)

  Äสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทรวงการศึกษา กรณี

       ถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ

       ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

       ไทย (ม.110 (4) )

  Äสั่งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณี

  1. เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ (ม.110(1) )
  2. สมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ (ม.110 (2) )
  3. ขาดคุณสมบัติทั่วไป (ม.110 (3) )
  4. ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ม.110 (4) )
  5. ทางราชการเลิก หรือยุบตำแหน่ง (ม.110 (5) )
  6. ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ (ม.110 (6) )

  -สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูก

  กล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ

  สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ทางราชการตามมติ  ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ม.111)

  -สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับโทษจำคุก โดยคำสั่งของศาลหรือ

       ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

       หรือความผิดลหุโทษออกจากราชการ (มาตรา 113)

  ¯ ด้านการบริหารทั่วไป

  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  -ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน

  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ม.29)

  -บริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ  

        บริหารทั่วไป ตามที่กระทรวงกระจายอำนาจมาให้ (ม.39)

  -คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.40)

  -ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา

                     (ม.40 วรรคสี่)

  -จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีเสนอ   

        ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน (ม.48)

  -ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาตาม

  คำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ม.50)

  -ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่

        ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (ม.57)

  -ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาทั้งที่ 

        เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหา

        รายได้จากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

        นโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา (ม.59 วรรคหนึ่ง)

  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

  -การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตาม

       หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (ม.6)

  1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

  -บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

        ทางราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

         (ม.39 (1))

  -ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ

  พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (ม.39(2))

  -เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดนิติกรรม สัญญาของ

        สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอำนาจ

        (ม.39 (3)) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อ

        คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ม.39 (4))

  -อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ

        การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (ม.39 (5))

  -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษา

        ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ

        อาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวง

        มอบหมาย (ม.39 (6))

  -ดำเนินงานตามที่ได้รับการกระจายอำนาจและมอบอำนาจ (ม.44 และ ม.45)

  4.   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

        ขั้นพื้นฐาน

  -วิเคราะห์ และจัดทำนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

         -วางระเบียบ ออกประกาศและข้อบังคับของสถานศึกษา

                -เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

  -แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นหรือปฏิบัติการ

       อย่างใด อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-666541 อีเมล์: Takoschool2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ต้นหนองสวง โทรศัพท์: 0945104330 อีเมล์: altaoguitarlove@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]