โรงเรียนบ้านตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: ประวัติโรงเรียนบ้านตะโก

   

   

   

  ประวัติโรงเรียนบ้านตะโก

  โรงเรียนบ้านตะโก  เดิมชื่อ  “ โรงเรียนประชาบาลบ้านยาง 2 ”  (วัดบ้านตะโก)

   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2477  อาศัยศาลาวัดบ้านตะโกเป็นที่เรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามหลักสูตรและระเบียบของกระทรวงธรรมการ

  มีนายถวิล ภุมรา  เป็นครูใหญ่คนแรก

              วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2507  นายสำเภา  นกโยธิน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

  ได้ขอความร่วมมือจากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนจัดหาที่ดินได้ 1 แปลง  เนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา  มอบเป็นที่ดินของโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน

              วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2510  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ช. 1 หลัง 7 ห้องเรียน งบประมาณ 150,000 บาท (รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2548)  และได้ย้ายนักเรียนจากศาลาวัดบ้านตะโก   มาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2510 จนกระทั่งปัจจุบันรวมเวลาจัดการเรียนการสอนที่วัดบ้านตะโก 33  ปี

              พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง 5 ห้องเรียน และเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีถัดมา

              พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  จำนวน 170,000 บาท  เพื่อต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 5 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2528 

  ได้เปิดการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็ก

              พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  จำนวน 380,000  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง  รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2554  

              พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  จำนวน 15,000  บาท สร้างอาคารเรือนเพาะชำ จำนวน 1 หลัง รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2548 

              พ.ศ. 2537 จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในปีถัดมา

              พ.ศ. 2539  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

              พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1,640,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

              พ.ศ. 2541  เปิดจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ตามนโยบาย อบต. บ้านยาง

   

              พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1,834,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ใต้ถุนโล่ง เพิ่มอีกจำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

              พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 187,000 บาท สร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม

              พ.ศ. 2546  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับประเทศ  จึงโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

              พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 117,000.- บาท สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา จำนวน  1  สนาม

              พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 273,000.- บาท ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียน

              พ.ศ. 2552  กรมทรัพยากรได้ขุดเจาะน้ำบาดาลและจัดทำระบบน้ำประปาเพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียน คิดเป็นจำนวนเงิน  1,227,000.- บาท

              พ.ศ.  2553  โรงเรียนขออนุมัติเงินงบประมาณอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2553  จำนวน  เงิน  100,000.- บาท  จัดสร้างโรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง

              พ.ศ.  2554  โรงเรียนขออนุมัติเงินงบประมาณอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ  2554  จำนวนเงิน  99,663.- บาท  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  3  ม.  จำนวน  3  สายเชื่อมเข้าอาคารเรียน อาคารประกอบ มีความยาวรวม   139  ม.

              พ.ศ.  2554  โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก สพป.บร.1 ปีงบประมาณ  2554  ขนาด  4 x 332  ม. จำนวนเงิน  249,000.-  บาท

              พ.ศ.  2554  โรงเรียนขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนรายหัวนักเรียน  ปีงบประมาณ  2554  ก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ.4  จำนวน  1  หลัง  ราคา  80,000.-  บาท

              ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ     คือ

  1.   ระดับปฐมวัย                           ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 

  2.   ระดับประถมศึกษา                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
   

  1.        ระดับมัธยมศึกษา                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

                                      จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  377  คน

              ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านตะโก

                          นายถวิล   ภุมรา                                        พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2483

                          นายผวน  กาญจนกาศ                                 พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2485

                          นายสำเภา  จันทร์สว่าง                                พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2486

                          นายสุรัตน์  ต่างประโคน                               พ.ศ. 2487 – พ.ศ. 2488

                          นายเฉลิม  พลสยม                                    พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2489

                          นายสุรัตน์  ต่างประโคน                               พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2491

                          นายเลื่อน  วงศ์ลักษณา                                พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2494

                          นายประวัณ  โสดาศักดิ์                                พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2496

                          นายสันต์  ณรงค์ศักดิ์                                  พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2506

                          นายสำเภา  นกโยธิน                                   พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2527

                          นายประสมศักดิ์  ปฐมทอง                          พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2534

                          นายเสรี  จิตอุเบกขา                                   พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2547

           นายวัฒนา  ไกรสูรย์                                    พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560

           นายธนภัทร  สิริวาส                                    พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-666541 อีเมล์: Takoschool2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ต้นหนองสวง โทรศัพท์: 0945104330 อีเมล์: altaoguitarlove@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]