โรงเรียนบ้านตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านตะเคียน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  ตำบลบัวทอง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์    ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2501 โดยตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านตะเคียน”     อาคารเรียนสร้างขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากราษฎร พระสงฆ์ คณะครู และเจ้าหน้าที่จากอำเภอ  จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4   วันเปิดเรียนวันแรก              มีนักเรียนทั้งสิ้น  45  คน ข้าราชการครู  2  คน    คือ นายสุบิน  ไทยจันทรารักษ์  เป็นครูใหญ่   นายทองพูน ทองนำ เป็นครูผู้สอนและมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการมาเปิด  จำนวน  2  คน  คือนายเสถียร  ภัทรมูล  ศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  และ นายถวิล  ศรีรังกูล เสมียนศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ขึ้นเรียนเวลา  08.45  น. เลิกเรียนเวลา 15.35 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดเรียนเต็มวัน

              ปี  พ.ศ. 2521  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร  และประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  โดยให้โรงเรียนสอนหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 

              ปี  พ.ศ.  2523  ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

            ปี  พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  401 จำนวน  1  หลัง 3  ที่ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ราคา  23,000  บาท  ปัจจุบันชำรุดใช้การไม่ได้

             ปี  พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.102/26  จำนวน  1 หลัง 1  ชั้น 3 ห้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ              ราคา  420,000  บาท

            ปี  พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง  2  ชั้น  8  ห้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ              ราคา 1,780,000 บาท

            ปี  พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจากการบริจาค ก่อสร้างส้วม  จำนวน 1 หลัง  3 ที่ ราคา  25,000  บาท ปัจจุบันชำรุด ใช้การได้ 1 ที่  ปี  พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร  หนา 0.12 เมตร จากงบแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ราคา  99,600  บาท (สร้างเมื่อ  20-22  พฤษภาคม  2553)

            ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 1 หลัง  4  ที่  ราคา  242,200  บาท

             ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน  จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น  9  คน  ดังนี้

                1. นายสุบิน  ไทยวันทรารักษ์           ดำรงตำแหน่ง  9  กันยายน  2501- 14  ตุลาคม  2506

                2. นายยุทธพงศ์  ชัยเขต       ดำรงตำแหน่ง  16  ตุลาคม  2506 - 1  สิงหาคม  2512

                3. นายประสิทธิ์  แก้วประเสริฐ         ดำรงตำแหน่ง  3  กันยายน  2512 - 8  พฤศจิกายน  2516

                4. นายทองแดง  ผะดาศรี      ดำรงตำแหน่ง  22  พฤษภาคม  2516 - 8  กรกฎาคม 2517

                5. นายประสมศักดิ์  ปฐมทอง  ดำรงตำแหน่ง   8  กรกฎาคม  2517 - 6  พฤษภาคม  2528

               6. นายกมล  เปี่ยมวัฒนชัย      ดำรงตำแหน่ง  25   ธันวาคม  2528 - 30 พฤศจิกายน 2535

               7. นายวัชเรนทร์  อึงวัชรปาน   ดำรงตำแหน่ง   28  ธันวาคม  2535 - 11  ธันวาคม  2541

              8. นายไตรรงค์  ชุมสาย          ดำรงตำแหน่ง    11  ธันวาคม  2541 - 29  มกราคม  2553

              9. นางปณิชา  คำจันทราช       ดำรงตำแหน่ง    4   กุมภาพันธ์  2553 - ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044119335 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติศักดิ์ อภิระติง โทรศัพท์: 0846066331 อีเมล์: K-apirating@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]