• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

               1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และ ช่วงชั้นที่ 1  ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3

               2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน  

               3. ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา 

               4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

               5. พัฒนาสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

  เป้าประสงค์

               1.  สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและการจัดการศึกษา

               2.  บุคลากรมีอุดมการณ์และศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

               3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

               4.  ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการทุกคน ได้รับการศึกษาตามที่โรงเรียนเปิดสอน และส่งเสริม      สนับสนุน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี

               5.  สถานศึกษามีความคล่องตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการ

               6.  ได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 10:10:00 น.

โรงเรียนบ้านโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044110773 อีเมล์: bannondang.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภณ ชุมพลศักดิ์ โทรศัพท์: 0885819520 อีเมล์: soponchumponsak@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]