โรงเรียนวัดโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดโพธิ์

 

โรงเรียนวัดโพธิ์  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ.  2481  เดิมชื่อ  “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านจาน  อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มี นายบุญเหลือ  สวัสดี   เป็นครูใหญ่คนแรก   ต่อมา  วันที่ 3  กันยายน  2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดโพธิ์  จนถึงปัจจุบัน 

ในปี  พ.ศ. 2500  คณะครูและประชาชนโดยการนำของ นายเลี้ยง  กมลเจตนศรี  ครูใหญ่โรงเรียนควรจะมีสถานที่ตั้งเป็นเอกเทศออกจากบริเวณวัด  เพื่อจะอิสระในการบริหารงาน  จึงได้มีประชาชนยินดี ยกที่ดินบริเวณปัจจุบันนี้มอบให้กับโรงเรียน  และได้พร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2500  ต่อมาวันที่ 6  มิถุนายน  พ.ศ.  2506  คณะครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมด้วยประชาชน  ได้ร่วมใจกันสละเงินสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ ( อาคาร 1 )  ขนาดกว้าง 9 เมตร  ยาว 45  เมตร  มี  5  ห้องเรียน  มีมุขขนาดกลาง  1  ห้องเรียน  อาคารนี้สร้างเสร็จเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2509  ด้วยเงินที่ได้จากการบริจาค  จากคณะครู  ประชาชนและเงินงบประมาณจากทางราชการ  รวมทั้งสิ้น  155,619  บาท 

 

ปี  พ.ศ.  2517    สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2  ตามแบบ  ป.1 ฉ. ( ใต้ถุนต่ำ) ขนาด 3  ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ  จำนวน  120,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2517

ปี  พ.ศ 2518  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1  จำนวนเงิน  50,000  บาท

ปี พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  270,000  บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ  ป. 1 ฉ.  สูง  2  ชั้น  จำนวน  6  ห้องเรียน   สร้างเสร็จเมื่อวันที่   30  มกราคม  พ.ศ.  2521

ปี พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณ  85,000  บาท  สร้างโรงฝึกงานตามแบบ  312  จำนวน  1  หลัง

ปี พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2  จำนวนเงิน  80,000  บาท

ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  25,000  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ. 03  จำนวน  7  คอลัมภ์

ปี พ.ศ. 2526  สร้างถังเก็บน้ำฝนจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน  1  ถัง และถังเก็บน้ำฝนตามโครงการพระราชหฤทัยจากในหลวงจำนวน  10  ถัง ที่ด้านหน้าอาคารเรียน  หลังที่ 1 และถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.03  จำนวน  5  ถัง  ด้วยเงินงบประมาณพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

ปี พ.ศ. 2530  สร้างเรือนเพาะชำ  1 หลัง  ด้วยเงินงบประมาณ  15,000  บาท  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  21  สิงหาคม   พ.ศ.  2530   ปัจจุบันได้ทำการขอรื้นถอนไปแล้ว 

ปี  พ.ศ.  2549  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการผ้าป่าคอมพิวเตอร์    จำนวน  5  เครื่อง จาก อบจ.บุรีรัมย์  2  ชุด   อบต.บ้านจาน  3  ชุด  โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นประจำ

ปัจจุบันโรงเรียนวัดโพธิ์  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  203  คน   ผู้บริหาร  1  คน   ครู  จำนวน  11  คน   นักการภารโรง  จำนวน  1  คน  ครูธุรการ จำนวน  1  คน

          โรงเรียนวัดโพธิ์   มีที่ดิน จำนวน  16  ไร่  3  งาน   5  ตารางวา  ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนาม  แปลงเกษตร   สระน้ำ  และสนามกีฬา

                โรงเรียนวัดโพธิ์มีผู้บริหาร  ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน   จำนวน     13   คน  ดังนี้

                1. นายบุญเหลือ  สวัสดี                     เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2481 - 2486

                2. นายสวัสดิ์  รักชอบ                        เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2486 - 2491

                3.  นายอำนาจ  สินสุวงศ์วัฒน์        เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2491 -2493

4. นายโกสิน  สอนไธสง                  เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2493 -2494

                5. นายเลี้ยง  กมลเจตนศรี                 เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2494 - 2506

                6.  นายพิพิชญ์  วัขรกุลบุตร             เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2506 - 2510

7. นายธงชัย  แพนแก้ว                     เป็นครูใหญ่  พ.ศ.   2510 -2517

                8. นายวิสัย  อุ่นทานนท์                    เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2517 - 2520

                9.  นายโต  ชัยศรีดา                           เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2520 - 2526

10. นายวิรุฬห์  อุ่นภูษา                     เป็นครูใหญ่  พ.ศ. 2526 -2538

                11. นายสมศักดิ์  พูนภิญโญศักดิ์     เป็นครูใหญ่   พ.ศ. 2538 - 2551

                12.  นายอุดม  สิทธิโชคธรรม          เป็นผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2551 - 2551

                13.  นายธนา  โด่งพิมาย                                  เป็นผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2551 – 2557

14 นายปรัชญา  พลพุฒินันท์  เป็นผู้อำนวยการ พ.ศ.2558- ปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-03 10:10:25 น.

นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์

นางประภาพร พนาจันทร์
นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,874
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044689632 อีเมล์: wadphobr4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชนก นามศรีพันธ์ โทรศัพท์: 0895731899 อีเมล์: nokratcha16@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]