โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •  

     

    โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  14  กันยายน  2493   ในขั้นแรกได้อาศัยศาลาวัดบ้านม่วงลูกใหญ่เป็นสถานที่เรียนโดยตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนวัดม่วงลูกใหญ่” โดยมีนายพรรณวรรณ   ศึกษาธิการอำเภอลำปลายมาศมาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดโรงเรียน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   และได้ขยายชั้นเรียนปีละ 1 ชั้น จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้อาศัยงบประมาณการประถมศึกษาพร้อมกันนี้ทางราชการได้แต่งตั้งนายเหรียญ กองศรี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโกรกประดู่มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาประชาชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของวัดและตั้งชื่อให้ว่า  โรงเรียนประชาบาล  ตำบลโคกกลาง  8  (วัดม่วงลูกใหญ่)  ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เมื่อปี พ.ศ.  2495ในปี พ.ศ. 2502  ทางวัดได้สร้างศาลาวัดขึ้นใหม่  ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตย้ายสถานที่เรียนมาใช้ศาลาวัด  ต่อมาในปี พ.ศ. 2508  นายปุ้ย  สมนึก  กำนันตำบลโคกกลางและประชาชนได้ขอบริจาคที่ดินของนายม่วง  บุญทะลาและนายปาน  ภาโส  รวมเป็นเนื้อที่  5  ไร่  2  งาน  และในปี พ.ศ. 2509  นายปุ้ย  สมนึก  กำนัน   นายสุข  เจริญสุข  ครูใหญ่  พร้อมทั้งประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เสาไม้ทุบเปลือก  หลังคามุงหญ้า  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขออนุญาตย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดมาเรียนที่อาคารเรียนเอกเทศชั่วคราวที่สร้างใหม่ในต้นปี พ.ศ. 2511  นายปุ้ย  สมนึก  กำนัน  นายผ่อง  ปักโคทานัง  ครูใหญ่  คณะครู  กรรมการศึกษาและประชาชนของหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคทรัพย์สิน  เช่น  เงิน  ไม้  และวัสดุอื่นๆ  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ช  ขนาด 9.27  เมตร ไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการเลยและในช่วงนี้ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 2ไร่เศษๆ การก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่เสร็จเรียบร้อย  ทางราชการได้ย้ายนายผ่อง  ปักโคทานัง                ไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านยาง  และย้ายนายสุชาติ  มาสืบชาติ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนเมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2515  และนำคณะครู  ประชาชนช่วยกันก่อสร้างเพิ่มเติม  ตีฝาจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  สร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง  และในปีเดียวกัน นายสุชาติ มาสืบชาติ ได้ครบเกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสมร ชุ่มสีดา  รักษาการแทนมาจนถึงปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้แต่งตั้งนายบุญมา  วรรณศิริวิไล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อไปในปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1ฉ  พิเศษ ขนาด  3  ห้องเรียน 9,027  เมตร  งบประมาณ  270,000 บาท  เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  26  มีนาคม  2522  ปีการศึกษา  2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 110,000 บาท  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 นายปราโมทย์ บุญแจ้ง ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง และได้แต่งตั้งให้นายไสว ลิ้มสูงเนิน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 นายไสว  ลิ้มสูงเนิน  ได้ครบเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคม  2546 วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายพนิน  ไทยยิ่ง  ได้รับคำสั่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านไทรโยง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา  2548 โรงเรียนก่อสร้างอาคารห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ - เก้าอี้ จากคณะครู-นักการภารโรง ศิษย์เก่าและผ้าป่าผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดชลบุรี งบประมาณ 321,874 บาทปีการศึกษา  2549 โรงเรียนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4  เมตร ยาว  120  เมตร งบประมาณ 118,315 บาท โดยรับการบริจาคจากคณะครู - นักการภารโรง ผู้ปกครองนักเรียนปรับปรุงเสาธงโรงเรียน งบประมาณ 40,000 บาท  

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  121  คน จำนวน 8 ห้องเรียน มีครูอาจารย์ทั้งสิ้น 9  คน  นักการภารโรง 1 คน 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630059 อีเมล์: chabaahappy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชบา ศรีศิริงาม โทรศัพท์: 0831919154 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]