โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ  (  MISSION)

  1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

  3. จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา

  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  5. ผู้เรียนตระหนักในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า

  6. พัฒนาการบริหาร จัดการโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  7. พัฒนาบริหารงานบุคลากร ธุรการ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

  8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  เป้าประสงค์  ( GOAL)

            1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามระดับช่วงชั้น

            2.  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดคำนวณอย่างเหมาะสมตามระดับช่วงชั้น

            3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง

            4.  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

            5.  นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัย

            6.  นักเรียนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม 

            7. ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาทุก ๆ ด้านของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพนิน ไทยยิ่ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชบา ศรีศิริงาม

 • นางชนม์นิภา ปะวรรณจะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630059 อีเมล์: chabaahappy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชบา ศรีศิริงาม โทรศัพท์: 0831919154 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]