โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.  2481  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล 3

  (วัดอัมพวันหนองม่วง)  อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  ต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2486 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลทะเมนชัย และย้ายจากศาลาวัดมาอยู่ที่เอกเทศ เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา    โดยชาวบ้าน คณะครู ได้ร่วมกัน สร้างอาคารเรียนให้ โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                        ปี พ.ศ. 2517 ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านหนองม่วงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

               ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารแบบ 312 กรมสามัญศึกษา 1 หลัง งบประมาณ 55,000 บาท ปัจจุบันได้ขออนุญาตรื้อถอนไปแล้ว

                        ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ 4 ห้อง  งบประมาณ 210,000 บาท    โดยสร้างในที่ดินแห่งใหม่ของโรงเรียน เนื้อที่ 26 ไร่ 81 ตารางวา และโรงเรียนได้ย้ายมาเรียนในที่แห่งใหม่          ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตหมู่ที่ 15 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ และอาคารได้ชำรุดลง และได้ขออนุญาตรื้อถอนไปแล้ว

                       ปี  พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ งบประมาณ  70,000  บาท

                       ปี  พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียนงบประมาณ 330,000  บาท

                        ปี พ.ศ. 2523 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมการปกครอง ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

       ปี  พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน  ป 1ฉ  อีก 3  ห้องเรียน  งบประมาณ  180,000  บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง 3 ที่ และในปีนี้ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูได้ใช้วัสดุจากอาคารเรียนที่รื้อถอนจากที่เดิม มาสร้างเป็นอาคารสมโภชกรุงเทพฯ ครบ 200 ปี  ส้วมและอาคาร 200 ปี ที่ได้รื้อถอนไปแล้ว

                       ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน

  ใต้ถุนสูง งบประมาณ 652,000 บาท และในปีเดียวกัน ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ 33 จำนวน

  2                 คอลัมน์  1  ชุด  งบประมาณ  29,500  บาท

       ปี  พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบ  สปช  205/26    ขนาด

  14x32 =  448   ตารางเมตร  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  825,000  บาท

                         ปี   พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช 601/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่ งบประมาณ 40,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ 1 งบประมาณ 45,000 บาท ปัจจุบันชำรุดและได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว

        ปี  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน สปช  105/26  จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  180,000  บาท

                      ปี  พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ  33  จำนวน  1  ชุด  3  คอลัมน์ 

  ราคา  35,000  บาท

                      ปี  พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช  601/26  จำนวน  4  ที่  งบประมาณ 

  90,000  บาท

                          ปี  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล  ขนาด  13 X 22  เมตร  งบประมาณ  80,000  บาท

                         ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ 2 1 หลัง ราคา 25,000 บาท  

                     ปี  พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ  33  จำนวน  1  ชุด  3  คอลัมน์ 

  ราคา  120,000  บาท

                        ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช 602/26 1 หลัง 8 ที่ งบประมาณ  135,000  บาท               ปี  พ.ศ.  2539  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-ม.3)  ตามโครงการขยายโอกาส   ทางการศึกษา  และเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  และในปีนี้ทางกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กรมอนามัยใช้ที่เก่าของโรงเรียน  จำนวน  5  ไร่  2  งาน  63  ตารางวาปลูกสร้างสถานีอนามัย  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตหมู่ที่  11 ตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ                                                                                                                                              ปี  พ.ศ.  2540  ได้รับงบประมาณจัดทำห้องปฏิบัติการ  จำนวน  3  ห้องคือ  1. ห้องคอมพิวเตอร์     2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  3. ห้องวิทยาศาสตร์

                      ปี  พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบปฏิรูป  40  จำนวน  1  หลัง  5  ห้องเรียน  งบประมาณ  712,000  บาท  และปลายปีได้รับงบประมาณ  (มิยาซาวา)  ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  1  แห่ง  งบประมาณ  233,000  บาท และในปีนี้ ทางคณะกรรมการโรงเรียนศิษย์เก่าได้จัดผ้าป่าหาเงิน ถมสระเก่าเนื้อที่สระน้ำ 1 ไร่ 55 ตารางวา และขุดสระใหม่ขนาดกว้าง16 x 32 ตารางเมตร ลึก  3  เมตร

                                    ปี  พ.ศ.  2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  สปช  601/26  จำนวน  1  หลัง  8  ที่  งบประมาณ  100,000  บาท

                       วันที่ 5 มิถุนายน 2545 ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ปปส. สร้างสนามกีฬาต้านยาเสพย์ติด ขนาด 10 X 20 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ราคา 85,000 บาท

                        วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 คณะผ้าป่าการศึกษาจากกรุงเทพ ชลบุรี บุรีรัมย์ ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนจัดทอดผ้าป่า สร้างห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ 233,000 บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2546

                       วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 1,864,000 บาท และโรงเรียนได้ต่อเติมด้วยงบปรับปรุงปี 2548 อีก 2 ห้อง รวมเป็น 8 ห้อง

                        วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ทางราชการได้ปฏิรูประบบราชการ กระทรวง ทบวง กรม โดยยุบ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และให้โรงเรียนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongmuang.buriram1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ไวยการณ์ นราเรือง โทรศัพท์: 0993285531 อีเมล์: Pommax012345@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]