โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 2. พันธกิจ (Mission)

           2.1  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

           2.2  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงการศึกษาภาคบังคับให้กับผู้เรียนทุกประเภท

                  ทั้งปกติ พิการ ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ

           2.3  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

           2.4  จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

           2.5  จัดกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

           2.6  จัดหาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

           2.7  จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

           2.8  โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อการพัฒนาและตรวจสอบได้

           2.9  ประสานชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  ระดมสรรพกำลังเพื่อการศึกษา

           2.10  นิเทศ กำกับ ติดตาม บริหารการจัดการศึกษา จัดรายงานผลการจัดการศึกษาให้หน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบ

  3. เป้าประสงค์ (Goal)

            3.1  นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            3.2  นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนโดยมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน

     ตามสาระช่วงชั้น

            3.3  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            3.4  นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมเกษตร อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

            3.5  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

            3.6  บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

            3.7  มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:43:29 น.

โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongwaengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิพวัลย์ ศรีโคตร โทรศัพท์: 0862517706 อีเมล์: tippawan0621@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]