โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี

 

ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ (ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และระบุชื่อผู้บริหาร)

               โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี  จัดั้งขึ้นเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.2497  ด้านตะวันออกบ้านกระสังพัฒนา  ทำการสอนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เปิดเรียนวันแรกมีนักเรียนชาย  72  คน  นักเรียนหญิง  58  คน  รวม  130  คน  นายนิยม  กสินธุรัมย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                ต่อมาในปี  2500  นายหอม  เจียสารัมย์  นายแหม  ประดับดี  และนายแก้ว  เนื้อนิล  ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.  1  ฉ.  มีมุขกว้าง  7  เมตร  ยาว  24  เมตร  มุงสังกะสี

                 ปี  2513  พระอธิการเม้า  อิสสโร  ได้นำคณะสงฆ์วัดบ้านใหม่และวัดบ้านเพชรน้อยมาช่วยพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมโรงเรียนให้เรียบร้อย

                 ปี  2533  ได้รับความช่วยเหลือจาก  คุณอำพร  ธนะศรีสืบวงศ์  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จํานวน  1  หลัง   10  ห้องเรียน   ส้วม   1   หลัง   10  ที่   ถังเก็บน้ัาฝนแบบ  ฝ.33     จํานวน   6    คอลัมน์   วงดุริยาค์  1  วง  เครื่องอัดสำเนา  1 เครื่อง  เครื่องพิมพ์ดีด  1  เครื่อง  เจาะบ่อบาดาล   4  บ่อ  พร้อมเครื่องสูบน้ำ 1  ชุด   เครื่องตัดหญ้า  1  เครื่อง  รวมเป็นเงิน  2,617,500  บาท   

               ปี  2536   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-12 12:16:41 น.

นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี

นางอัจฉราพร เต้นภูษา
นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

958
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: Krasanghuairat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิศา สมหวังได้ โทรศัพท์: 0810715597 อีเมล์: meopanza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]