ประวัติโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

 

       โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เดิมชื่อ โรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2447 โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณวัดกลางบุรีรัมย์ จัดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และในปี พ.ศ. 2476 ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปี พ.ศ. 2481 แยกตั้งเป็นโรงเรียนสตรีศรีบุรีรัมย์ และสร้างโรงเรียนใหม่ในพื้นที่ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูมูลได้ 7 ปีจึงเลิกไป ในปี พ.ศ. 2503 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมแผนวิทยาศาสตร์ และในปี  พ.ศ. 2515 ได้รวมโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัยกับโรงเรียนสตรีศรีบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียน "บุรีรัมย์พิทยาคม" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2453       ย้ายจากวัดกลางไปเรียน ณ ศาลากลางจังหวัดเก่า สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

และยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3

     พ.ศ. 2466       จัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น

     พ.ศ. 2469       จัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น แต่ยุบเพราะจำนวนนักเรียนน้อย

     พ.ศ. 2474       จัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นใหม่ และสอนมาตลอด

     พ.ศ. 2476       จัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น และขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 2 ห้อง

     พ.ศ. 2479       เปิดชั้นฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดขึ้น

     พ.ศ. 2480       ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีก 1 ห้อง

พ.ศ. 2481       ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ "ศรีบุรีรัมย์"  ขึ้น โดยแยก

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 19 คน ของโรงเรียนประจำจังหวัดไปเรียน

และเจริญรุดหน้าในด้านปริมาณและคุณภาพ จนเป็นที่เชื่อถือของชาวบุรีรัมย์

พ.ศ. 2483       กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 20,000 บาท ให้โรงเรียนใหม่ จังหวัดจึง

จัดที่ดิน ซึ่งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน โดยการบริจาคของเอกชน และที่ดินว่างเปล่าสร้าง

อาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (อาคารเก่า) เข้าเรียนเมื่อภาคต้นปี พ.ศ. 2484 มีพิธีเปิด

ป้ายฉลองนามโรงเรียนในวันชาติที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2484 และได้เริ่มปรับปรุงบริเวณ

ทำรั้วไม้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2491       เปิดชั้นฝึกหัดครูมูลและยุบเมื่อ พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "บุรีรัมย์วิทยาลัย"

พ.ศ. 2503       จัดชั้นเตรียมอุดมแผนกวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2515       กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้รวมโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัยกับโรงเรียนสตรี

ศรีบุรีรัมย์ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "บุรีรัมย์พิทยาคม"

พ.ศ. 2518       ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่วนภูมิภาค (คมภ.2) เปลี่ยนเป็นหลักสูตร

โรงเรียนมัธยมแบบประสม ใช้ระบบการวัดผลเป็นหน่วยกิต

     พ.ศ. 2521       เริ่มสอนชั้น ม. 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521

     พ.ศ. 2524       เริ่มสอนชั้น ม. 4 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524

     พ.ศ. 2526       จัดชั้นเรียนแบบ 10-10-10 และ 12-12-12 รวม 66 ห้องเรียน

พ.ศ. 2527       ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 11  วันที่ 5

พฤษภาคม พ.ศ. 2527 จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 80 ปี

พ.ศ. 2536       เริ่มสอนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (สพพ)

เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี

พ.ศ. 2537       จัดตั้งโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สคว) ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 11

พ.ศ. 2539       ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น ของเขตการศึกษา 11 และได้รับรางวัล

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องสมุดดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2540       เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ (สควค) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2544       ได้รับรางวัลโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

     พ.ศ. 2546       จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 100 ปี

พ.ศ. 2549       ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(องค์กรมหาชน) รอบที่ 2 ประเมินเมื่อวันที่ 2-4  สิงหาคม พ.ศ. 2549 

จำนวน 14 มาตรฐาน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี

พ.ศ. 2552       เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

พ.ศ. 2553       เริ่มโครงการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Special English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2554       ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(องค์กรมหาชน) รอบที่ 3  ประเมินเมื่อวันที่ 11-13  กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี

พ.ศ. 2555       ผ่านการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2555

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-07 13:26:02 น.

นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายสุคนธ์ แสนมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม

นายอมฤทธิ์ บุพโต
นางศิญารัตน์ ธีรสิริพัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,680
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-611098 อีเมล์: admin@brp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อรพิน วัชรเรนทร์วงศ์ โทรศัพท์: 0854138759 อีเมล์: orapin_wat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]