• อำนาจหน้าที่
 •  

  อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนละหานทรายวิทยา

  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

  2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน

  5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

  6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

  7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

  8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น

  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้

   

   


  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
  2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
  3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
  4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
  5. จัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
  6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
  7. วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในการศึกษา ประเมินผลในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
  9. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
  11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
  12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
  14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
   

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


   บทบาทหน้าที่

  1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  3. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
  4. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
  5. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการบริหารงานวิชาการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรับผิดชอบ

  1. กำกับติดตามการบริหารงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
  2. ส่งแสริมและพัฒนาการบริหารงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาครูทางวิชาการให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
  4. ดำเนินการให้ครูได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมทางวิชาการโดยทั่วถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกคน
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ

   - งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   - งานพัฒนาหลักสูตร 
   - งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
   - งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - งานนิเทศการศึกษา 
   - งานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
   - งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
   - งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   - งานแนะแนว 
   - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - งานนักเรียนเรียนร่วม 
   - งานรับนักเรียน 
   - งานกีฬา 
   - งานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ 
   - งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ
   - งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ

  6. ประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  7. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานวิชาการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 18:06:08 น.

โรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044634720 อีเมล์: administration@saiwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา อิงคเกียรติ โทรศัพท์: 0886926142 อีเมล์: giranaingkakiat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]