• ประวัติโรงเรียน
 • เดิมโรงเรียนละหานทรายวิทยา เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ขยายสาขาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักเรียน และผู้ปกครอง ตำบลโคกว่าน ตำบลละหานทราย (บางส่วน) และตำบลถาวร (บางส่วน) ในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่าย และการเดินทาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมบุตรหลานให้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 


      ปี 2535 นายประมูล ดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มอบหมายให้ นายโกศล นาราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ติดต่อประสานงานกับสภาตำบลละหาน-ทราย (เดิม) เพื่อขอที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน และได้รับมติเห็นชอบจากสภาตำบลละหานทราย ยกที่ดินสาธารณ-ประโยชน์ ป่าหนองถนน ซึ่งอยู่ที่บ้านโคกว่าน (ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน) เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน จำนวน 197 ไร่ 

      


      ปีการศึกษา 2535 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ม.1 จำนวน 1 ห้อง โดยมีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 

      ปีการศึกษา 2538 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่เป็นเอกเทศแล้วตั้งชื่อว่า โรงเรียนละหานทรายวิทยา และได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ก ข ค เบ็ดเสร็จ ด้วยงบประมาณ 11,000,000 บาท บ้านพักครูแบบ 205/26 1 หลัง สนามบาสเกตบอล EIBA 1 สนาม ห้องน้ำ , ห้องสุขา แบบ 6 ที่ 27 จำนวน 1 หลัง 

      ปีการศึกษา 2539 ได้รับงบประมาณปลูกสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 จำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องสุขา แบบ 6 ที่ 1 หลัง บ้านพักครูแบบ 205/26 1 หลัง 

      ปีการศึกษา 2540 เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

      ปีการศึกษา 2543 
          - ได้รับงบประมาณสร้างลานเอนกประสงค์และหอถังประปา 
          - ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) สร้างสนาม วอลเลย์บอล ขนาด 12 X 23 เมตร 1 แห่ง จำนวน - บาท 
          - ปลูกสร้างอาคารศิลป์ด้วยเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษาจำนวน 35,000  บาท 
          - ปลูกสร้างโรงอาหารด้วยเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา 1 หลัง จำนวน 15,000 บาท 
          - สร้างโรงเก็บรถ 4 ช่อง ด้วยเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา 18,000 บาท 


       ปีการศึกษา 2544 
          - ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาด้วยเงินงบประมาณ 60,000 บาท และเงินสนับสนุนจาก กองทุนผ้าป่า 60,000 บาท 


      ปีการศึกษา 2545 
          - ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง 
          - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง 
          - ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ 6/27 จำนวน 1 หลัง 
          - ได้รับงบประมาณซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คัน 


       ปีการศึกษา 2546 
          - ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์งานโลหะ จำนวน 1 ชุด 


       ปีการศึกษา 2547 
          - ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด 


      ปีการศึกษา 2547 
          - ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา (วิทยาศาสตร์) จำนวน 1 ชุด 


      ปีการศึกษา 2559 
      - ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108ล จำนวน 1 หลัง
     ปีการศึกษา 2562

      - ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก Mr .. ผู้มีจิตศรัทธาให้ความอนุเคราะห์งบประมาณจำนวน บาท พร้อมทั้งออกแบบและควบคุมการสร้างห้องน้ำอาคารใหม่ จำนวน    ห้อง  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 18:06:08 น.

โรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044634720 อีเมล์: administration@saiwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา อิงคเกียรติ โทรศัพท์: 0886926142 อีเมล์: giranaingkakiat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]