• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
   

  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการและตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษษ

  3. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  6. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสุจริต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 18:06:08 น.

โรงเรียนละหานทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044634720 อีเมล์: administration@saiwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา อิงคเกียรติ โทรศัพท์: 0886926142 อีเมล์: giranaingkakiat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]