โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์


ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

 

ข้อมูลทั่วไป

    ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๒ ถนนพรเทพมงคล ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๕๐

           โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๘-๑๗๔๖-๗ โทรสาร ๐-๔๔๖๘-๑๙๔๖(๑๐๕) website www.pccbr.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยทศึกษา เขต ๓๒

    ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

    ๑.๓ เนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา

    ๑.๔ มีเขตพื้นที่การบริการ ๕ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา

 

ประวัติดรงเรียนโดยย่อ  

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียน ๑ ใน ๑๒ โรง ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

ของประเทศกระกอบกับภาวะที่ประเทศชาติต้องการบุคลากรที่ความรุ้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยพฒนาโครงการต่างๆ ของรัฐ

กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเพือปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ได้ฝึกฝนทักษะทางด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่วัยเยาว์ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาติขนานนามโรงเรียนว่า "จุฬาภรณราชวิทยาลัย" โดยใช้นามอังกฤษว่า Princess Chulabhorn's Collage

     อนึ่งเริ่มแรกกดครงการการจัดตั้งโรงเรียนมีเป้าหมายจำนวน ๑๒ โรงเพื่อให้ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาและได้ประกาสจัดตั้ง ๔ โรงเรียนแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงราย ตรัง และบุรีรัมย์

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ต่อมาได้มีการประกาศกระทรวงศึกาาธิการลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อด้วยชื่อจังหวัด

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๑ และ ๔ ชั้นละ ๑ ห้องเรียน

เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนจึงได่ใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

จนถึงสิ้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกาาธิการ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์องค์การมหาชน ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการตกลงร่วมมือกันสนับสนุนการจัดตั้ง

การเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาสาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาสาสตร์ภูมิภาค

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-03 16:11:56 น.

นายศักดิ์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายทินกร อินโท่โล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0830168089 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ