โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

 

ข้อมูลทั่วไป

    ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๒ ถนนพรเทพมงคล ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๕๐

           โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๘-๑๗๔๖-๗ โทรสาร ๐-๔๔๖๘-๑๙๔๖(๑๐๕) website www.pccbr.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยทศึกษา เขต ๓๒

    ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

    ๑.๓ เนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา

    ๑.๔ มีเขตพื้นที่การบริการ ๕ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียน ๑ ใน ๑๒ โรง ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

ของประเทศกระกอบกับภาวะที่ประเทศชาติต้องการบุคลากรที่ความรุ้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยพฒนาโครงการต่างๆ ของรัฐ

กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเพือปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ได้ฝึกฝนทักษะทางด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่วัยเยาว์ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาติขนานนามโรงเรียนว่า "จุฬาภรณราชวิทยาลัย" โดยใช้นามอังกฤษว่า Princess Chulabhorn's Collage

     อนึ่งเริ่มแรกกดครงการการจัดตั้งโรงเรียนมีเป้าหมายจำนวน ๑๒ โรงเพื่อให้ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาและได้ประกาสจัดตั้ง ๔ โรงเรียนแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงราย ตรัง และบุรีรัมย์

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ต่อมาได้มีการประกาศกระทรวงศึกาาธิการลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อด้วยชื่อจังหวัด

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๑ และ ๔ ชั้นละ ๑ ห้องเรียน

เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนจึงได่ใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

จนถึงสิ้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกาาธิการ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์องค์การมหาชน ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการตกลงร่วมมือกันสนับสนุนการจัดตั้ง

การเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาสาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาสาสตร์ภูมิภาค

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-07 13:50:51 น.

นายศักดิ์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายทินกร อินโท่โล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางสาวนฤมล เพียขันทา
นางสาวพจนี มาลัยศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0830168089 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]