• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)  แรกเริ่มนายทุด  มะลิทอง  ผู้ใหญ่บ้านได้จัดสรรที่ดินจำนวน  ๒๓  ไร่   ๓  วา  มอบให้ทางราชการและ นายเรน  วรสูตร  มอบที่ดินจำนวน  ๕  ไร่ จึงได้จัดสรรที่ดินขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  ตั้งชื่อโรงเรียนครั้งแรกว่า “โรงเรียนประชาบาล” ตำบลนอกเมือง ๔  นายเผชิญ  มิฆเนตร  เป็นครูใหญ่คนแรก

            ปี ๒๔๙๑  นายขาว  ธรรมสุชาติ  ได้อุทิศเงินจำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  ให้สร้างอาคารเรียนใหม่ ๓ ห้องเรียน  ขณะนั้น นายกวน  ไมยรัตน์  เป็นครูใหญ่ ได้สร้างอาคารเรียนตามแบบ ป. ๑ ช ของกรมสามัญศึกษา เพื่อเป็นเกียติแก่ผู้อุทิศเงินจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลนอกเมือง ๔(ธรรมสุชาติอุทิศ)  และต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชี่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) จนถึงปัจจุบัน

            ปี ๒๕๐๓ นายพิทักษ์  รับงาม  ครูใหญ่ได้จัดทำโฉนดที่ดินของโรงเรียน นายธวัช  มะลิทอง ได้มอบที่ดินให้โรงเรียนอีก ๑ ไร่ รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด ๒๙ ไร่ ๓ วา

            ปี ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่อีก ๑ หลัง เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 

  และได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเก่าอีก ๖๐,๐๐๐ บาท จึงสร้างอาเรียนใหม่จำนวน ๕ ห้องเรียนตามแบบ ป. ๑ ช  และรื้ออาคารเก่ามาสร้างเคียงกันอีก  จำนวน  ๔  ห้องเรียนตามแบบ ป. ๑ ช  ขณะนั้น

  นายพิพัทธ์ รับงาม เป็นครูใหญ่

            ปี ๒๕๑๐ นายวิรัติ เพชรมาก ครูใหญ่ ได้ขอเงินอนามัยสร้างประปาโรงเรียนให้ ๕,๐๐๐ บาท สบทบทุนของประชาชนอีก ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างประปาโรงเรียน

            ปี ๒๕๑๒ นายเปลื้อง  ยืนยาว ครูใหญ่ ได้ติดต่อของบประมาณซ่อมแซมได้ ๘,๐๐๐ บาทได้ต่อเติมอาคารชั่วคราวให้ต่อกันทั้ง ๒ ด้าน

            ปี ๒๕๑๙ ได้ต่อเติมอาคารที่เชื่อมให้ติดต่อกันด้วยเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท การต่อเติมครั้งนี้ได้เพียงหลังคา นอกนั้นยังไม่แล้วเสร็จ

            ปี ๒๕๒๐ ได้ติดต่อขอรถขุดของ ร.พ.ช. มาขุดสระน้ำด้านตะวันออกจำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๒๖ x ๓๒ x ๔ เมตร เป็นเงิน ๒,๐๒๔ บาท

            ปี ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๙๘,๔๐๐ บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์

            ปี ๒๕๒๔ ได้เงิน ก.ส.ช. ลาดพื้นคอนกรีต อาคารที่เชื่อมติดต่อกัน เป็นเงิน ๑๘,๘๕๐ ขุดสระน้ำ ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๒๔ x  ๓๐ x  ๓ เมตร เป็นเงิน ๕๓,๘๐๕ บาท ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนใหม่อีก ๑ หลังตามแบบ ป. ๑ ฉ ใต้ถุนสูงขนาด ๘.๕๐ x ๓๖ เมตร เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท และในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ นายสุรพงศ์  มูลศาสตร์ ครูใหญ่ ได้ทำการติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๕๓๓ บาท โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู กรรมการศึกษา และประชาชนร่วมกันบริจาค ได้เกรดสนามหญ้าหน้าโรงเรียนสร้างสนามฟุตบอล เป็นการฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมิได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดทั้งสิ้น เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากคณะครู กรรมการศึกษา และประชาชนร่วมบริจาค


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-22 13:33:31 น.

โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044516012 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกล้า ดำแก้ว โทรศัพท์: 0853099253 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]