• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ให้สนองต่อภาระงานที่ปฏิบัติ

  3. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการคิดค้น สร้างและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์

  4. พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี มีความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

  5. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ สื่อการสอนต่าง ๆ  และสื่อที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

  7. พัฒนาอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และต่อสุขภาพจิต มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น

  8. จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียนตามโอกาส

  9. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  10. พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

  2. นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน

  3. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๕ สาระหลักเพิ่มขึ้น

  4. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการทุกคน

  5. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ

  6. บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ สวยงาม และมีวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้

  7. ครู นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

  8. โรงเรียน ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:04:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรอด อินเงิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทัศนีย์ นามยา

 • นางวิภารัตน์ ลัดดาหอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,685
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044516012 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกล้า ดำแก้ว โทรศัพท์: 0853099253 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]