• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา  นักเรียนมีค่านิยมและคุณธรรมพื้นฐาน  พัฒนาทักษะชีวิตยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่าตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  ๓.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการพัฒนาทางสมอง

  ๔.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทึกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  ๕.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

  ๖.ส่งเสริมครู  นักเรียน  ในการพัฒนาตนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-12 10:18:25 น.

โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ โทรศัพท์: 0000000000 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]