โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน

   ข้อมูลทั่วไป

                ชื่อโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ ที่ตั้ง ๑๔๔ หมู่ ๘ ตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี 
  จังหวัดสุรินทร์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๒  
  โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๙๐๐๔๐ โทรสาร   -   e-mail  ybpschool@hotmail.com 
  website www.ybp.ac.th   facebook : โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ จังหวัดสุรินทร์

  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ  ๓  หมู่บ้าน                                

   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                         โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๖๖  โดยมีขุนพิทักษ์   ชุมพลเขต  เป็นนายอำเภอชุมพลบุรี  นายยืน  สืบนุการณ์  เป็นกรรมการอำเภอ
  ชุมพลบุรี  ได้ช่วยกันจัดตั้งขึ้น  ดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณการประถมศึกษา  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้ชื่อว่า
  “ โรงเรียน ประชาบาลตำบลไพรขลา ๒ ”(วัดยางบ่อภิรมย์)  เดิม โรงเรียนนี้ใช้ศาลาเป็นที่ศึกษา
  เล่าเรียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  ทางราชการได้ให้งบต่อสร้างโรงเรียนเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร  จำนวนเงิน  ๗๕,๐๐๐  บาท  สร้างแบบ ป.๑ ซ  ไม่มีฝ้าเพดาน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๑๑  และไห้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์

                       ต่อมาเมือปี  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณทำฝ้าเพดานจำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท  พุทธศักราช  ๒๕๒๑  ทางราชการได้ให้งบประมาณในการสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก  ๑  หลัง  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒๘,๐๐๐  บาท  ตามแบบ  ป. ๑ ฉ  พร้อมด้วยครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะ ม้านั่งเรียน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๑

                        เดิมมีบุตรหลานส่งเข้าเรียนในโรงเรียนคือ  บ้านยางบ่อภิรมย์  บ้านแคน บ้านผักบุ้ง-อาเงย  และบ้านขุนไชยทอง  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๖  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๓  บ้านขุนไชยทองได้สร้างโรงเรียนขึ้น  จึงย้ายเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนคงเหลือเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ๓  หมู่บ้าน

                     ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบสปช.๒๐๑/๒๖  งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐  บาท

                     ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
  ได้พิจารณาให้โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาและอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  มีนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๓๔  คน

                      ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๓  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายถนอม  ทองจันทร์มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำขอย้ายของตนเอง  และได้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนจัดทำผ้าป่าศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง ชุมชน  และคณะครู  เพื่อหางบประมาณมาปรับปรุงอาคารเรียน  เนื่องจากโรงเรียนมีห้องเรียนไม่เพียงพอ  และได้จัดทำผ้าป่าขึ้นในเดือนเมษายน  ๒๕๕๓  และได้นำเงินมายกอาคารเรียน ป ๑ ฉ ทั้งสองหลังให้สูงขึ้นเพื่อปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องเรียนทั้งหมด  ๙  ห้องเรียน  ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะขาดงบประมาณอีกจำนวนมากรายนามผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่  มีดังนี้      

                     ๑. นายลุน   เพชรสุริยา                      ปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๑

                     ๒. นายทรัพย์   ลุนาบุตร           ปี พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๖

                     ๓. นายก้อน    ชมพูจันทร์          ปี พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗

                     ๔. นายตุ่น    เปรมปรีดิ์            ปี พ.ศ.  ๒๔๗๗-๒๔๘๑

                     ๕. นายแสง    กองคำ              ปี  พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๕

                     ๖. นายบุญถึง   เหลาศรี            ปี  พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๕

                     ๗. นายคง   สายเมียส                        ปี   พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖

                     ๘. นายลาน  ศรีผ่องงาม            ปี  พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๗

                     ๙. นายชิด  สนใจ                             ปี  พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๐

                     ๑๐. นายปาน  สุรสังข์                        ปี  พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๓

                     ๑๑. นายสิงห์  บุญมี                          ปี  พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๔

                     ๑๒. นายสว่าง  โสรัตน์            ปี  พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕

                     ๑๓. นายชิด   สนใจ                          ปี  พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๐๘

                     ๑๔. นายประถม ถุนาบูลย์          ปี  พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๕

                     ๑๕. นายสว่าง  โสรัตน์            ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๕-๒๕๒๗

                     ๑๖. นายประเสริฐ มีบุญ            ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗-๒๕๓๕

                     ๑๗. นายวีรพันธ์  สิงหเสนา        ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕-๒๕๓๗

                     ๑๘. นายประทีป  สงกล้า          ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗-๒๕๔๗

                     ๑๙. นาบุญเกิด  เหลามี                      ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗-๒๕๕๒

                     ๒๐. นายถนอม  ทองจันทร์         วันที่  ๗  ม.ค.  พ.ศ.  ๒๕๕๓-๒๕๕๗

                     ๒๑. นายสุรัตน์  สุขทวี           ปี   พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

                     ๒๒ นายสุทธินันท์  นาคแสง  ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

                    

                     ปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีข้าราชการครูทั้งหมด  ๑๔  คน  พนักงานราชการ  ๑ คน    ธุรการ ๑  คน  นักการภารโรง ( SP ๒)  ๑  คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุทธินันท์ นาคแสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนริศรา ทองมาก

 • นายเรืองเดช พิเลิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,321
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590040 อีเมล์: ybp_school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิรา บุญครอง โทรศัพท์: 0922512713 อีเมล์: nira.bk2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]