โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก

                      โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอกได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๔๘๐  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบล      ไพรขลา๔” (วัดบ้านตลุง)  ตั้งขึ้นโดยนายทองสุข     แก้วสาย  นายอำเภอชุมพลบุรี  พระครูคณารักษ์ (เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี)  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านตลุงเป็นที่เรียน  โรงเรียนดำรงอยู่โดยเงินช่วยเหลือประถมศึกษาประชาบาลที่จังหวัดอนุมัติ  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๔๘๐  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๔๗  คน  มี  นายลุน     เพชรสุยา  เป็นครูประจำการสอนและรักษาการครูใหญ่  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๐๕  ได้รื้อถอนเพื่อสร้างใหม่ภายใต้การนำของพระอธิการเสถียร     อิสสโร (เจ้าคณะตำบลไพรขลา)  นายคำมั่น     ใจภักดี (ครูใหญ่)   นายเหมา     แข็งกล้า (ผู้ใหญ่บ้าน)  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ๔  คน  พร้อมด้วยชาวบ้านตลุงทุกคน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๐,๒๕๐.๗๕  บาท  ในการก่อสร้างอาคารเรียนครั้งนี้  ไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๓  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณของแผ่นดิน  จำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท  มาสมทบกับอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งได้รื้อถอนมาสร้างใหม่  ณ  ที่แห่งใหม่  ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่  เป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ  จำนวน  ๓ ห้องเรียน  และทำพิธีเปิดใช้อาคารเรียน  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๔

              ปีการศึกษา  ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒  เปิดขยายชั้นเรียนถึง  ป.๕  และ  ป.๖

              ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ก  (๒ ห้องเรียน)

  จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๑๖๐,๐๐๐  บาท

              ปี  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ฉ จำนวน ๒ ห้องเรียน   งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐  บาท

              ปี  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.๒๐๖/๒๕๒๖   งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐บาท

              ปี  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา

              ปี  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  ขนาด  ๔  ที่  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท

              ปี  ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ. ๓๓  พิเศษ

              ปี  ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓  คณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ  ร่วมกับชาวบ้านตลุง  ก่อสร้างโรงอาหารให้โรงเรียน  ๑  หลัง   มูลค่าประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

              ปี  ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗  คณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ  ร่วมกับชาวบ้านตลุงและคณะครูก่อสร้างห้องสมุดขนาด  ๒ ห้อง  มอบให้โรงเรียนมูลค่า  ๔๐๐,๐๐๐  บาท

                      ปี  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๖๓๗,๐๐๐  บาท  ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนทีประสบอุทกภัย

              ปี  ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๓๓๖,๐๐๐  บาท  ในการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔

              ปี  ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ๑ ที่

  ปี  ๒๕๕๔  โรงเรียนได้งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย(ประเทศไทย) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงส้วมสำหรับคนพิการ

              ปี  ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๙๒๐,๐๐๐  บาท  ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  และอาคารสถานที่ สำหรบโรงเรียนทีประสบอุทกภัย

              ปี  ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๔๒๐,๐๐๐  บาท  ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  และอาคารสถานที่ สำหรบโรงเรียนทีประสบอุบัติภัย (วาตภัย)  และงบประมาณในการซื้อระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ  จำนวนเงินงบประมาณ  ๑๕๓,๖๐๐  บาท

              ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีครูประจำการ  7  คน (รวมผู้อำนวยการโรงเรียน)  ครูอัตราจ้าง  ๑  คน (จ้างโดยใช้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน)  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ช่างครุภัณฑ์ชั้น ๓  ๑ คน   พนักงานธุรการ  ๑  คน  (ปฏิบัติงาน  ๓  โรงเรียน)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:01:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานะ ตั้งบุบผา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอิศรา เคนโยธา

 • นางศรัญญา เคนโยธาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,266
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069113 อีเมล์: itsara66@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชมัยพร ปานเพชร โทรศัพท์: 0821492946 อีเมล์: taem_137@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]