โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านตั้งใจ

                 โรงเรียนบ้านตั้งใจ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2493  โดยมีนายตุ่น  โสรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านตั้งใจและชาวบ้านในหมู่บ้าน  ขอแยกออกจากบ้านสระขุด  โดยมีนายประสิทธิ์  หอมถวิล  ศึกษาธิการอำเภอและ นายมี  ขุนนิกากรณ์  ปลัดอำเภอ  มาทำพิธีเปิดให้ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลเมืองบัว  (สาขาบ้านตั้งใจ)  มีนายเพชร  โคตุทา  เป็นครูใหญ่และครู  1  คน  คือ  นายแหร่ม  โสภาพันธ์  มีนักเรียนจากบ้านตั้งใจและบ้านแคนบนทั้งหมด  58 คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ  ดังนี้

                 วันที่  5  กรกฎาคม  2500  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายวชิระ  โลไธสง  มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  มีนายกฤษฎางค์  มูลทรัพย์  เป็นครูผู้สอน

                 ปี  พ.ศ.  2506  ทางราชการแต่งตั้งนายปาน  สุขบรรเทิง  ซึ่งย้ายมาจากบ้านทิพย์นวด  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีครู  4 คน  ใช้อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนมีนักเรียน 102 คน 

  ทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

  วันที่  9  มกราคม  2514   ได้งบประมาณจากทางราชการจำนวน  128,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ฉ. 2  ห้องเรียน  โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ปี  พ.ศ. 2503  มาโดยตลอด 

                 ปีการศึกษา  2521  ประกาศ  ใช้หลักสูตรประถมศึกษาแห่งชาติ  2521  โรงเรียนได้เปิดขยาย  การศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีนักเรียนทั้งหมด  181  คน  ครู  3 คน 

                 ปีการศึกษา  2522  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้ครูเพิ่มขึ้นอีก  2  คน  รวมมีครูทั้งหมด  5  คน  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  60,000  บาท  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  2  ชั้น  3  ห้องนอน

                 ปี  พ.ศ.  2530   นายสมสึก   จิตหนักแน่น  บรรจุเป็นอาจารย์ใหญ่

                 ปี  พ.ศ. 2532  บรรจุนายปรีชา   กฤติยาวรรณ   เป็นนักการภารโรง

                 ปี  พ.ศ.  2533   นายสุนทร   โคตรงาม  ย้ายเป็นอาจารย์ใหญ่

                 ปี  พ.ศ.  2536   นายบุญรัตน์   หงส์ทอง   เป็นอาจารย์ใหญ่

                 ปี  พ.ศ.  2536  นายบัณฑิต   เทตะรัตน์   เป็นอาจารย์ใหญ่ ( ตำแหน่งผู้อำนวยการ )

                 ปี  พ.ศ.  2544  นายสุรชาติ   เอกา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                 วันที่ 8  มกราคม  2553  นานเอกนรินทร์   หาดี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูโรงเรียน งบ 160,000  บาท     ดีดอาคารต่อเติมเป็นห้องพักครู ห้องผู้บริหาร  งบประมาณ  240,000  บาท

                 ปี  2553   ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลสระขุด  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณ191,046   บาท

                 ปี  2555  จัดผ้าป่าปรับปรุงห้องอาคารอเนกประสงค์   หน้าห้องพักครูงบประมาณ  63,073  บาท

                 ปี  2555  จัดการศึกษาอนุบาล 1 – ป.6  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   9  คน  ช่างครุภัณฑ์  1  คน   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  1 คน    จำนวนนักเรียน   123  คน

                 ปี  2556  จัดการศึกษาอนุบาล 1 – ป.6  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   8  คน  ช่างครุภัณฑ์  1  คน   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  1 คน    จำนวนนักเรียน   120  คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกนรินทร์ หาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอุดมพร ไตรศรี

 • นางนิตยา ไตรศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-0406057 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ หาดี โทรศัพท์: 0880593928 อีเมล์: yam-fc2ne1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]